Transportkonferensen – Hur påverkas transportslagen av klimatmålen?

För 17:e gången höll Trelleborgs Hamn i Transportkonferensen, denna gång i samarbete med Region Skåne. 150 deltagare från ham­nar, rederier, myndigheter, fraktköpare och transportsektorn i stort deltog i Transportkonferensen den 4 september med temat Hur påverkas transportslagen av klimatmålen? Moderator Mikael Castanius inledde konferensen med att påminna oss om att ämnet är mer aktuellt än någonsin efter den här rekordvarma sommaren.

Hur kan näringslivet bidra till att nå klimatmålen och vilka prioriteringar krävs av transportbranschen?

Per Bondemark från Näringslivets Transportråd gav ett exempel på ”Stålpendeln” som är ett samarbete mellan SSAB, LKAB m fl och bygger på att utnyttja tomtransporter vilket har lett till markant sänkta CO2 avtryck, sänkta kostnader för alla parter och bättre utnyttjande av infrastrukturen. Om alla känner sitt ansvar och hjälper till blir det en förändring. Bondemark vill se att det skapas en samverkan mellan politik, industri och akademi.

Katarina Norén, Generaldirektör på Sjöfartsverket talade bl a om vikten av digitalisering och samordning för att bli mer energieffektiva och att det är först när alla ansluter sig som vi får till effekterna.

Jonas Kohlemainen från Sportamore inledde sin presentation med att citera Wyatt Earp, ”Fact is fine, but accuracy is everything” och menar att kunderna förväntar sig snabba och anpassade leveranser. Dock behöver e-handeln fler miljöalternativ/klimatsmarta transportlösningar så att kunderna kan välja mer hållbara alternativ och det behövs också e-handelsanpassad genomtänkt infrastruktur för konsumentleveranser, framför allt i storstäderna. Kohlemainen önskar också se fler entreprenörer som driver utvecklingen framåt och en bättre samordning mellan kommuner, stat och transportföretag.

Maria Nilsson Öhman från DHL ansåg att man måste ha ambitiösa målsättningar för att lyckas, vilket DHL också har visat är möjligt. Sedan 2008 har de halverat sina koldioxidutsläpp vilket även nåtts på global nivå 2016. Maria Nilsson Öhmans önskelista så här i valtider är hållbara biobränslen till konkurrenskraftiga priser, förbättrade villkor för intermodala järnvägslösningar, längre fordon samt att fler kunder ska välja miljöfrakt och därmed bidra till en snabbare omställning av transportsektorn.                 

Strategier för godstransporter

Ett väl fungerande transportsystem, där trafikslagen samverkar, skapar förutsättningar för effektiva godstransporter. Goda förutsättningar för godstransporter skapar goda förutsättningar för näringslivet i Sverige – och därmed för jobb och tillväxt. Varje år transporteras drygt 700 miljoner ton gods inom, eller till och från, Sverige. Anna Ullström från Näringsdepartementet presenterade den nationella godstransportstrategin som gäller alla trafikslag och transportsätt. Den ska bidra till att de transportpolitiska målen nås, stärka näringslivets kon­kurrens­kraft samt frä­mja en överflyttning från väg till järnväg och sjö­fart. Strategin är den första i sitt slag och är avsedd att vara en plattform för fortsatt samverkan inom godstransportområdet. De insatser som redovisas i strategin och det fortsatta arbetet ska fokusera på att åstadkomma konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter, omställning till fossilfria transporter, samt innovation, kompetens och kunskap.

Från Region Skåne kom Ilmar Reepalu och pratade om strategin för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne. Utmaningar ur ett skånskt perspektiv är bl a en ökad transportefterfrågan genom ökad utrikeshandel och befolkningsökning, kapacitetsbrist inom järnvägssystemet samt att ingen satsar på de intermodala terminalerna som finns. Det finns också en konflikt mellan målet om den täta och attraktiva staden och ökade stadsnära godstransporter. Ilmar pekade också på vikten av att samarbeta på den regionala nivån för att utveckla effektiv och konkurrenskraftig logistik och syftade bl a på den låga fyllnadsgraden som finns i lastbilarna, men även att samarbeta tvärvetenskapligt för ökad kunskapsutveckling med hållbarhetsperspektiv.

Trafikslagen – åtgärder samt hinder för att nå målen

Niclas Mårtensson från Stena Line representerade sjöfarten och talade om Stena Lines hållbarhetsarbete vilket de även ser som ett samhällsansvar med bl a pilotprojekt med batteridrift samt metanol som godkänt fartygsbränsle, vilket Niclas ser som morgondagens bränsle även om det är tre gånger så dyrt. Stena Line har också som mål att ha landströmsuppkoppling i minst 75 % av de hamnar som de trafikerar innan 2030.
1989 hade Stena Line 228 000 järnvägsvagnar i Trelleborg, idag är det nere på 2 000! Detta lyfte han som ett stort problem och har tidigare efterlyst en nationell strategi för konventionell gränsöverskridande järnvägstrafik. Stena Line har inte som ett privatägt företag råd att ta Öresundsbrons kunder om det blir ett stopp där.

Liane Ask från Åkeriföretagen tog upp en åtgärd för åkerinäringen och sunda transporter, nämligen ”Fair Transport 2.0” som tagits fram för att synliggöra kriterier gällande klimat och miljö, socialt ansvar samt trafiksäkerhet. Liane Ask menar att ”Fair Transport” kommer behöva finnas långsiktigt i någon form för att skilja ”en transport från en transport” då seriösa åkerier vill göra skillnad. För övrigt poängterade Liane Ask svårigheten med att hitta förare. Det behövs 7 000 närmaste året och 50 000 på tio års sikt.

För järnvägens räkning pratade Gustaf Engstrand, Tågoperatörerna, om ledorden Kapacitet, Kvalitet och Konkurrenskraft. Digitaliseringen är viktig och det finns kapacitet på järnvägen. Det gäller bara att fylla på och utnyttja på ett bättre sätt.

Paneldebatt – insikten och viljan till förändring finns – strategin är presenterad – vem tar på sig ledartröjan?

I paneldebatten lyftes vikten av att alla trafikslag behövs men att vi behöver göra de mer hållbara och miljövänliga samt att det finns en önskan om att ha transporter som uppfyller FNs klimatmål.

Lennart Andersson från Trafikverket menade att det nu finns en 12-årig plan och massvis att göra men ställde sig frågande till att e-handeln kräver snabbare transporter och att det inte går ihop med klimatmålen. Hur mycket kan konsumenten kräva, undrade han?

Både Stefan Back från Transportföretagen och Ilmar Reepalu pratade om vikten av hur hamnar ligger i förhållande till transportkorridoren samt att det måste finnas riktlinjer på nationell nivå för vilka korridorer och noder som behövs. Godsstrategin är en bit på vägen.

Ilmar tog också upp trängsel- och miljöavgifter och man bör använda sjövägen så ofta som möjligt. Likaså Boriana Åberg, Trafikutskottet, talade om potentialen för när- och kustsjöfart i Sveriges 53 hamnar, men att detta måste synliggöras för speditionsföretagen och att det måste finnas fullgod infrastruktur.

Katarina Norén, Sjöfartsverket, menade att det finns skevheter i systemen och att sjöfarten får bära större kostnader än vägtrafiken.

Andra frågor som dryftades var vad som händer med elektrifieringen och för- och nackdelar med elbilar och batterier. Ökade leveranstider för att optimera transporter (dygnet har som bekant 24 timmar) diskuterades samt hur man bäst ökar kapaciteten på järnvägen och att modern IT kan visa var det finns ledig kapacitet.

Trelleborgs Hamns VD Jörgen Nilsson avslutade konferensen och berättade om Östersjöns klimatsmartaste hamn och om Trelleborgs Hamns Vision 2025 med bl a ny check-in och östlig hamninfart samt den planerade ringvägen som kommer behövas när 1,8 miljoner fordon och 2,5 miljoner människor beräknas passera Trelleborgs Hamn år 2026.

Kvällen avslutades med middag och ett fartfyllt vikingaskådespel vid Trelleborgen med vikingarna Halsingarna.

Se bildgalleri – klicka för förstoring
Foto: Joachim Wall