Luftkvalitet

En luftrapport från Skånes Luftvårdsförbund visar på att luften i Trelleborgs tätort är bra. I utredningen har utsläppsberäkningar och spridningsberäkningar gjorts för att tydliggöra vilka utsläppskällor som är betydelsefulla och hur halterna varierar inom kommunen. Analysen har gjorts för de tre olika luftföroreningarna svaveldioxid, kvävedioxid och partiklar. Läs luftrapporten ”Trelleborgs Hamn – Luftkvalitet” här

Hamnverksamheten genererar utsläpp från fartyg och fordonstrafik. I samarbete med IVL (Svenska Miljöinstitutet) har vi utfört egna mätningar av kvävedioxid och partiklar i luften sedan 2006 och av svaveldioxid sedan 2008. Från och med 2016 görs kontrollen av luftkvaliteten i samarbete med Trelleborgs kommun via ett gemensamt luftförbund. Notera att dessa mätningar anger halter i luften och inkluderar därför samtliga utsläppskällor i Trelleborg. Störst påverkan har vägtrafiken på Hamngatan, hamnverksamheten och tågtrafiken. 

Aktuella mätvärden kan följas via http://trelleborgsluft.se

Uppmätt årsmedelvärde för kvävedioxider understiger miljökvalitetsnormen, men överskrider det svenska miljömålets precisering. Nivåerna har legat stabilt på i stort sett samma värden sedan mätningarna startade och inget tyder på att miljökvalitetsnormen kommer att överskridas. Under året överskreds heller inte normen för NO2 som dygns- eller timmedelvärde.

Partikelhalterna ligger under miljökvalitetsnormen, men överskrider det svenska miljömålets precisering. Miljökvalitetsnormen för PM10 överskrids inte heller på dygnsbasis.

Halterna av svaveldioxid har sjunkit märkbart sedan färjorna 2008 började använda lågsvavligt bränsle vid kaj och ligger idag långt under miljökvalitetsnormen och även under det svenska miljömålets precisering. Ytterligare en markant förbättring skedde under 2015, då krav på lågsvavligt bränsle (0,1 %) infördes.

En kontinuerlig uppföljning är viktig för att se resultat av miljöåtgärder samt följa upp utvecklingen.

Luftkvalitetsmätningar (µg/m3 luft, årsmedelvärde i Trelleborgs Hamn, alla utsläppskällor)