Ägare

Sedan den 31 oktober 2005 äger Trelleborgs Hamn AB (THAB) 100% av hela hamnanläggningen med tillhörande fastigheter varför allt underhåll på mark, fastigheter, kajer samt alla investeringar ligger på THAB:s ansvar.

Trelleborgs kommun äger 100% av aktierna i THAB.

THAB bildades 1999 genom sammanslagning av det privata stuveribolaget – ”Trelleborg Terminal AB” och Trelleborgs Kommuns hamnförvaltning ”Trelleborgs Hamn”.

Delägare vid denna tidpunkt var;

  • Trelleborgs kommun (50,35%)
  • TT-Line GmbH (25,22%)
  • Sweferry AB (12,76%)
  • Skånska Lantmännen ek för (6,26%)
  • Trelleborg AB (5,41%)

Ägardirektiv

THAB ska följa de policyer och planer som beslutas av kommunfullmäktige, om inte annat sägs eller står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen, annan lag och författning.

Uppdraget enligt ägardirektivet är följande:

Trelleborgs Hamn ingår i ett av de största och mest betydande trafikstråken i Sverige. Bolaget ska genom tillhandahållande och utveckling av rationella hamn- och logistiktjänster vara en av Sveriges ledande hamnar för godshantering och fortsätta att skapa goda förutsättningar för aktörerna inom färjetrafiken. För att bibehålla och stärka sin position ska målsättningen vara att utveckla hamnen till en av Skandinaviens effektivaste hamnar.

Bolaget verkar på en konkurrensutsatt marknad och dess utveckling är kopplad till bland annat kapitalkrävande investeringar i anläggningar och infrastruktur. Det är av vikt att denna utveckling sker med långsiktighet och uthållighet i linje med den internationella utvecklingen av hamnverksamheten. Kapacitetshöjande satsningar ska gå hand i hand med en för bolaget tillfredsställande soliditet och lönsamhet. Bolaget ska se till att gällande hamnordning för Trelleborgs Hamn efterlevs.

 

Detta innebär bl.a. att hamnen skall utvecklas tillsammans med kunderna. Det är också viktigt att hamnens utveckling synkroniseras med stadens utvecklingsplaner.

EU har valt att THAB skall vara en corehamn samt ingå i en TEN-T-korridor vilket ytterligare understryker och stödjer målsättningen enligt första stycket i ägardirektivet.

Det verksamhetstillstånd som finns är fastställt av Miljödomstolen Växjö 2010-04-26 och gäller upp till 17 miljoner ton gods/år samt upp till 3 miljoner passagerare/år.