Ägare

Trelleborgs Hamn AB är ett kommunägt bolag där Trelleborgs kommun äger 100 % av aktierna i Trelleborgs Hamn AB, men Trelleborgs Hamn AB förvaltar 100 % av hamnanläggningen.

Trelleborgs Hamn AB ingår i koncernen Trelleborgs Rådhus AB. Trelleborgs Hamn äger 100 % av hela hamnanläggningen med tillhörande fastigheter varför allt underhåll på mark, fastigheter, kajer samt alla nyinvesteringar ligger på Trelleborgs Hamns ansvar.

Ägardirektiv

Trelleborgs Hamn ska följa de policyer och planer som beslutas av kommunfullmäktige, om inte annat sägs eller står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen, annan lag eller författning. Uppdraget i enlighet med gällande ägardirektiv från Kommunfullmäktige 2021-09-27 är följande:

Bolaget ansvarar för att:

• se till att rederier, transportörer och speditörer erbjuds effektiv infrastruktur i form av tåg-, väg- och sjöförbindelser
    inom och i anslutning till hamnområdet
• utveckla sin verksamhet i samverkan med kommunens aktörer
• samverka med olika intressenter för att främja regional utveckling
• bolaget skall aktivt verka för att andelen av den totala godsmängden som lämnar och ankommer
    till hamnområdet ökar

 

Detta innebär bl a att hamnen ska utvecklas tillsammans med kunderna. Det är också viktigt att hamnens utveckling synkroniseras med stadens utvecklingsplaner.

EU har utsett Trelleborgs Hamn att vara en corehamn samt ingå i en TEN-T-korridor vilket ytterligare understryker och stödjer målsättningen i ägardirektivet.

Det verksamhetstillstånd som finns är fastställt av Miljödomstolen Växjö 2010-04-26 och gäller upp till 17 miljoner ton gods/år samt upp till 3 miljoner passagerare/år.