Klimatpåverkan

Hur vet vi hur mycket vi släpper ut?

En hamns verksamhet består av många delar och är på många sätt mycket komplex – så hur går man då tillväga för att ta reda på hur mycket man släpper ut? Att göra ett klimatbokslut är ett omfattande arbete som kräver specialistkunskaper. Trelleborgs Hamn har därför tagit hjälp av konsultfirman 2050, Sveriges främsta experter på området. 2050 har utfört noggranna beräkningar enligt den standardiserade metoden i GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol), baserat på data som tillhandahållits av Trelleborgs Hamn. Data från exempelvis ekonomisystem, miljöaspektregister, avfallsstatistik, köldmediarapporter, spenddata, med mera har legat till grund för beräkningarna. 

Gruppering av utsläpp i ”scopes”

En analys i enlighet med GHG protokollet görs lite mer överskådlig genom att sortera utsläppen i tre ursprungskategorier, så kallade ”scopes”. I scope 1 återfinns hamnens direkta utsläpp som vi själva direkt kan påverkan. Det kan till exempel vara utsläpp från våra terminaltruckar och maskiner samt egen uppvärmning. Scope 2 omfattar indirekta utsläpp som uppstår vid produktion av inköpt el eller fjärrvärme. Sist, men tyvärr inte minst, har vi scope 3 som täcker alla övriga indirekta utsläpp både uppströms och nedströms i värdekedjan. Här faller till exempel utsläpp från lastbilar och färjor som besöker hamnen, men också utsläpp från produktion av inköpta varor och tjänster, samt medarbetares pendlingsresor.

Flytten av hamnen – större delen av utsläppen

Arbetet med att flytta hamnen har varit i full gång under hela 2021, året som vi valt som basår att jämföra med framöver. Det betyder att bara genom att avsluta arbetet med hamnflytten så sänker vi våra utsläpp i tillräcklig utsträckning för att nå större delen av våra utsläppsmål. Avsikten med arbetet har naturligtvis inte varit att räkna hem våra klimatmål. Därför har 2050 utfört två parallella beräkningar med och utan utsläppen från nybyggnationen eller flytten av hamnen.

Resultat

Genom att se på våra utsläpp i ett större perspektiv kan vi nå de utsläppsminskningar som ger störst effekt, inte bara för hamnen utan också för kommuninvånare och, faktiskt, hela jorden. Resultaten visar att större delen av hamnens utsläpp är förknippade med nedströms transporter, framför allt från lastbilar men också, i lika delar, fartyg och personbilar. Genom denna kunskap vet vi var vårt fokus måste ligga för att vi ska nå våra klimatmål och vi kan ta fram en lämplig strategi. Nyckeln till våra klimatmål ligger hos våra kunder och besökare och vår viktigaste uppgift blir därför att tillhandahålla och säkra tillgång till klimatvänliga drivmedel samt laddinfrastruktur med grön el för lastbilar, fartyg och personbilar. Därför är det inte konstigt att Trelleborgs Hamn har ett stort energifokus.

Klimatbokslutet finns att läsa här