Utbyggnaden av Trelleborgs Hamn är i en expansiv fas

Nu fortsätter hamnens utbyggnad och flytt mot sydost. Den 5 december startade muddringen och bygget av ett nytt färjeläge för RoRo-trafik och en ny handelskaj är därmed igång.

Mudderverket Yo-Yo och de båda pontonerna. Pontonerna används för att lägga de uppgrävda muddermassorna på som sedan transporteras till den provisoriska mudderkajen. Där lossas massorna för vidare transport ut till utfyllnaden.

Muddringen kommer att pågå 24 timmar om dygnet det närmaste halvåret. Hamnbassängen kommer att bli 9 meter djup och totalt kommer cirka 650 000 kubikmeter att muddras upp. Alla muddermassor kommer att återanvändas till utfyllnad av mark på det nya hamnområdet i den östra delen av hamnen. Återvinningen av muddermassorna innebär en rejäl miljövinst för Östersjöns klimatsmartaste hamn.

Entreprenaden utförs av Rover Maritime och arbetet med lägena och uppställningsytor beräknas vara färdigställda i februari 2020. Därefter kan Trelleborgs Hamn erbjuda sina kunder ytterligare ett färjeläge (nr 13) som kan ta emot 250 m långa fartyg, samt en 500 m lång handelskaj (läge 14).

Ritning FL 13 och läge 14 (klicka för större)

Hamnflytten innebär flera miljöfördelar

När fartygstrafiken flyttas längre bort från bebyggelsen i centrala Trelleborg till de nya lägena i sydost innebär det stora fördelar ur miljösynpunkt, bland annat för luftkvaliteten. Flytten till de nya lägena görs också i syfte att korta tiden och öka säkerheten vid manövrering av fartygen inom hamnområdet vilket är av stor vikt för Skandinaviens största RoRo-hamn och Sveriges andra hamn med cirka 10 700 ankomster och avgångar per år.

Trelleborgs Hamns flytt innebär även att de centrala delarna av Trelleborg åter får kontakt med havet och möjliggör utvecklingen av Trelleborgs nya stadsdel Sjöstaden på ett attraktivt och centralt läge i Trelleborgs stad.

Hela hamnprojektet ska stå klart 2025. Förutom ovan nämnda lägen planerar Trelleborgs Hamn AB att investera i och bygga för Vision 2025 med ytterligare två nya färjelägen, nya ytor, överfart järnväg, ny check-in och hamninfart samt anslutningsväg från östra sidan.

De aktiviteter som är planerade att utföras till och med 2021 är delfinansierade av EU.

LARS,  “Long-term achievements – ready for a sustainable core port in Trelleborg” 2017-SE-TM-0061-W