Trelleborgs Hamns volymer öppnar möjligheter för grön kustsjöfart

Trelleborgs Hamn, med ambition att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn, ligger i framkant med gröna satsningar och öppnar nu för möjligheten till miljövänlig kustsjöfart, där godstransporterna flyttas från väg till sjö längs med östkusten. Med hamnens starka utvecklingspotential och en fortsatt kraftig tillväxt i volymerna, har Skandinaviens största RoRo-hamn de förutsättningar som krävs för att få till en bra effektivitet i kustsjöfart.

Hållbara transporter efterfrågas
9 av 10 varor kommer sjövägen och under pågående Coronapandemi har sjöfarten spelat en viktig roll. När en stor del av Europa stängde ner gränsövergångar på land var det av stor vikt att vår import som export av varor som går sjövägen till och från Sveriges hamnar kunde fortsätta att fungera. Trelleborgs Hamn har stått stark under pågående pandemi och trenden för Skandinaviens största RoRo-hamn är ökade godsvolymer.

E-handeln ökar stort, inte minst under Coronapandemin, och kommer att påverka våra transportflöden mer framöver och där spelar sjöfarten en viktig roll när mer gods ska transporteras, i enlighet med Sveriges godstransportstrategi och de klimatpolitiska målen. Sverige är ett långt land med stora avstånd och kustsjöfart har en stor potential där Trelleborgs Hamn har förutsättningar att möjliggöra mer hållbara transporter.

Satsning på ”sjömodalt”
Trelleborgs Hamn är ett nav för intermodal trafik där vi kan kombinera de olika transportslagen väg, sjö och järnväg. Ur miljösynpunkt är denna kombination det mest hållbara transportsättet för att få fram sitt gods. Hamnen har satsat mycket på intermodal järnvägstrafik, där trailers körs på järnväg, vilket har varit mycket framgångsrikt och under 2020 tenderar volymen att öka med 100 procent jämfört med 2019.

Nu vill Trelleborgs Hamn även satsa på möjligheten att bli den ”sjömodala” hamnen där godstransporter via trailers flyttas över från väg till sjö. Av Trelleborgs Hamns 130 000 trailers under 2019, beräknas cirka 30 000 gå intermodalt 2020. Skulle resterande eller en stor del av de 100 000 trailers kunna avlasta vägnätet och färdas till sjöss längs med kusten någonstans mellan Norrköping och Stockholm Norvik, är Trelleborgs Hamn övertygad om att kunna skapa förutsättningar för en hållbar logistiklösning som medför positiva effekter för klimatet.

Where Europe meets Scandinavia
Trelleborgs Hamn har ett unikt geografiskt och logistiskt läge där sjöfart, väg och järnväg möts, mitt i norra Europa, med drygt 50 miljoner konsumenter inom 500 kilometers radie. Hamnen är också utsedd av EU som en av fem strategiskt viktiga corehamnar i Sverige. Trelleborgs Hamn har fyra destinationer med hög frekvens i antal ankomster och avgångar dygnet runt. Hamnen utgör ett viktigt transportnav med kortast väg till kontinenten och oftast kommer lastbilarna och trailers från Europa först till Trelleborg.

– Med ett stort antal trailers från Rostock, Travemünde, Swinoujscie och Klaipeda varje dygn ger det möjlighet och är en förutsättning som är nödvändig för ett rederi inom kustsjöfart på ostsidan att fungera på ett förtjänstfullt sätt, säger Jörgen Nilsson, vd i Trelleborgs Hamn.

I Trelleborgs Hamn pågår just nu en omfattande hamnutbyggnad och expansion österut. Hamnen investerar för att kunna ta emot större, effektivare och modernare fartyg med den senaste miljötekniken, och med 50 hektar nytt land kommer godsflödena kunna hanteras ännu effektivare.

I anslutning till hamn och ny ringväg planerar Trelleborgs kommun också för ett Business Center. Med miljontals potentiella kunder runt hörnet och med god koppling till nationellt järnvägsnät och sjöfart finns stora möjligheter för omlastning, multimodala transportlösningar och kringtjänster för logistik och e-handel.

Dialog om kustsjöfart
– Arbetet pågår för fullt och dialog med olika intressenter och myndigheter kommer att fortgå under hösten. Vi räknar med ett färdigt förslag under Q1/Q2 2021, säger Jörgen Nilsson.