Almedalen 2012

Trelleborgarna tvingas ta notan…

Så kan man lite tillspetsat beskriva situationen i Sveriges näst största hamn Trelleborg. Över de flytande broarna till Tyskland och Polen rullar i runt tal en femtedel av den svenska utrikeshandeln . Utan hamnen i Trelleborg – och trelleborgarna – skulle maskiner stå stilla i fabrikerna runt om i landet samtidigt som butikshyllorna skulle gapa tomma.

– ”Det är inte rimligt att Trelleborg ensam ska ansvara för utvecklingen i Östersjöns största färjehamn”, säger kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg, Ulf Bingsgård, M.

När Trelleborgs kommun och Trelleborgs Hamn arrangerade ett seminarium i Almedalen under namnet ”Hälsningar från framtiden” den 3 juli så var adressen tydlig – regering och riksdag måste ta sitt ansvar för satsningen på infrastruktur som är till gagn för hela landet.

Det var andra året som hamnen och kommunen gjorde gemensam sak i Almedalen. Utvecklingen i hamnen och kommunen går hand i hand – det ena steget ger förutsättningar åt nästa. Bland annat kommer hamnens flytt 540 meter ut i havet åt sydost att skapa möjligheter att bygga en helt ny stadsdel, Sjöstaden. När färjorna flyttar ut flyttar människorna in.

Trelleborg är inte bara Östersjöns största färjehamn och Skandinaviens största Ro-Ro hamn – det är också Sveriges andra hamn räknat i såväl anlöp som godsvolym i ton. Förra året pekades Trelleborg Hamn ut av EU som en Core-hamn, en hamn som kommer att vara vital för den internationella utvecklingen . Trelleborg har också engagerat sig starkt i miljöfrågor och leder flera EU-projekt som syftar till en renare och friskare Östersjö. Trelleborg s Hamn har målet att bli den mest klimatsmarta hamnen i regionen, och har redan nått upp till flera av de högt ställda kraven.

–  Därför tycker vi det är självklart att staten borde ta en aktiv del i utvecklingen, säger Ulf Bingsgård och får medhåll av flera av de namnkunniga personer som deltog i paneldebatten.

–  Det krävs en nationell hamnstrategi!

–  Det är inte orimligt att staten och EU borde kunna stödja Core-hamnarna, säger Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet och samhällsdebattör. Varje trafikslag måste bära sina egna miljökostnader.

–  Trelleborgs Hamn förtjänar beröm för sitt arbete med miljön, menade Thomas Johansson från Havs- och vattenmyndigheten. Jämfört med andra storhamnar har Trelleborg engagerat sig för ett renare hav.

–  Frågan om svavel diskuteras mycket, men man får inte glömma bort kvävet. Sjöfarten i Östersjön släpper ut alldeles för mycket svavel i förhållande till andra verksamheter, menade såväl Thomas Johansson som Maria Wetterstrand. Här krävs en helhetssyn.

– Trelleborgs kommun och hamn kommer att fortsätta skapa opinion för en rättvisare fördelning av kostnaderna för infrastruktur som är väsentliga för hela landet. Att finnas på plats i Almedalen är en väg att gå;

– Det går att få till stånd en dialog med exempelvis statliga myndigheter, säger Tommy Halén, VD i Trelleborgs hamn. Vi har i åratal påpekat det felaktiga i att farledsavgifter från Trelleborg bekostar isbrytning i Bottenviken men inte muddring i våra farvatten. Här har vi nu fått gehör för våra synpunkter och hoppas på en bra lösning. Det måste även vara konkurrensneutralitet mellan trafikslagen och transportkorridorerna i södra Sverige.

För ytterligare information om Trelleborgs hamn, kontakta VD Tommy Halén 0709-369702,

Tommy.Halen@port.trelleborg.se

För ytterligare information om Trelleborgs kommuns utveckling, kontakta Ulf Bingsgård kommunstyrelsen ordförande i Trelleborg 0708-817110, Ulf.Bingsgard@Trelleborg.se