Miljöprogram

Hamnens miljöprogram omfattar följande övergripande mål.

 

Effektiv hamnlogistik – för mindre utsläpp och buller

Hamninlopp 030

Negativ miljöpåverkan såsom utsläpp till luft och vatten, buller samt klimatpåverkan ska minimeras genom en hög servicenivå och rationell hamnlogistik.

Den viktigaste åtgärden är skapandet av nya hamnområden i öster och att flytten av inre färjelägen och tillhörande verksamhetsytor åt sydost har påbörjats. Genom effektivare lossning och lastning kommer godshanteringen att rationaliseras ytterligare så att färjornas liggetid kortas. Kortare körsträckor och väntetider samt mindre tomgångskörning är positiva effekter som minska buller och utsläpp i hamnområdet.

2015 togs det nya färjeläge 10 med tillhörande uppställningsytor och ramper i bruk och därmed har ett av de inre färjelägena nära stadens centrala delar kunnat stängas. Större och längre fartyg kan därmed lägga till vid den nya kajen. 2018 kunde därmed TT-Line förlänga sin färja Peter Pan till 220 meter. 2022 kommer TT-Line att ta ett 230 meter långt LNG-drivet (dual-fuel) RoPax-fartyg i trafik.

Flytten av en stor del av kombiterminalsverksamheten till det nya södra kombiterminalsområdet har möjliggjort en mer koncentrerad hantering av kombienheter från/till järnväg, vilket minskar körsträckorna med arbetsfordon samt reducerar bullret för intilliggande fastigheter.

Vi arbetar långsiktigt för att öka andelen kombienheter som går via järnväg, vilket bidrar till minskade utsläpp även regionalt och nationellt.

God miljöprestanda – hos fordon och övrig utrustning

Hamnen förnyar ständigt sina fordon och övrig utrustning så att dess miljöprestanda ligger i framkant av den tekniska utvecklingen. Enligt vår fordonspolicy ska alla lätta fordon som köps in drivas fossilfritt och övriga fordon och maskiner, som ännu inte kan drivas med el, ska successivt drivas med en allt högre andel biodrivmedel. Detta har redan bidragit till att:

  • Klimatpåverkande CO2-utsläpp totalt har minskat med 30 % de senaste tre åren.
  • Kväveoxider från hamnens egna fordon har halverats de senaste tre åren och sedan 2010 minskat med 70 % (per ton hanterat gods).

Våra arbetsfordon ska hålla högsta möjliga miljöklass. De största maskinerna, terminaltraktorer och reachstackrar, svarar för 90 procent av utsläppen från hamnens fordonspark. Moderniseringen har snabbt gett resultat i form av lägre bränsleförbrukning och därmed minskade utsläpp. Varvtalsreglering och tomgångsspärr finns på samtliga dragfordon.

I vår strävan att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn i ständig utveckling arbetar Trelleborgs Hamn för en total utfasning av fordon och maskiner som drivs fossilt inom fem år.

 

Nära samarbete - med kunder och andra intressenter

I dialog med kunder och andra intressenter ska hamnen minska miljöpåverkan och därmed stärka sin konkurrenskraft.

Landel
Elanslutning är ett område som kräver en nära dialog mellan hamnen och rederierna för att bli framgångsrikt. Landelanslutning av förtöjda fartyg skulle avsevärt minska utsläppen av luftförorenande ämnen från fartygen och vara betydelsefullt för den allmänna luftkvaliteten.

Landel 036Vi erbjuder rederikunderna landelanslutning vid samtliga färjelägen i reguljär drift. Stena Lines färjor M/S Skåne och M/V Mecklenburg Vorpommern mellan Trelleborg och Rostock är anslutna till landel vid kajuppehåll som varar mer än två timmar. 

Svart- och gråvatten
För att bidra till minskning av övergödningen av Östersjön är målet att verka för att samtliga färjor ska lämna sitt avloppsvatten i hamn.

Hamnen kan idag ta emot färjornas svart- och gråvatten i samtliga färjelägen i reguljär drift via direkt inkoppling på spillvattennätet till kommunens avloppsreningsverk. Svart- och gråvatten har sedan flera år lämnats av Stena Lines fartyg.

Dagvatten
Genom omfattande investeringar i dagvattenanläggningar renas dagvattnet såväl från hamnens befintliga ytor som de nya ytor som skapats i och med östra utbyggnaden. De nya ytor som tillkommit genom utfyllnaderna har lagts på en nivå som är anpassad för förutsedd havsnivåhöjning.

Under 2014 togs tre nya sedimenteringsbassänger (om totalt 13 000 m3) och två fristående reningsanläggningar i bruk. Trelleborgs kommun och Trelleborgs Hamn har i samarbete investerat i dessa anläggningar, vilket innebär avsevärt förbättrad dagvattenavledning för östra Trelleborg och därmed minskad risk för översvämningar samtidigt som dagvattnet från ca 100 hektar av stadens ytor och 50 hektar av hamnens ytor renas. Reningseffekten bedöms ge 70-90% avskiljning av föroreningarna i dagvattnet.

Medarbetare med god miljökompetens

Detta är ett kontinuerligt arbete som handlar om medvetenhet och kunskap. Bland annat har vi genomfört utbildningsprogrammet för sparsam körning som ett led i att ge ökad miljömedvetenhet, minska bränsleförbrukningen samt ge säkrare och lugnare körning. Utbildningens fokus är på arbetsmaskiner, framför allt våra terminaltraktorer, som står för närmare 80% av den totala drivmedelsförbrukningen i hamnens egen verksamhet.

Ett annat viktigt område är att alla berörda medarbetare är väl utbildade och informerade om hur man ska agera i olika nödlägen. Exempelvis hur saneringsutrustning ska användas och hur avstängningsanordningar för dagvatten ska hanteras.

Genom THAB Academy, Trelleborgs Hamns egen akademi, med chans att nå nya karriärvägar och som pågår under två års tid, får kursdeltagarna fördjupad kunskap om bl a hamnens miljö- och hållbarhetsfrågor samtidigt som de blir goda ambassadörer. Totalt 24 medarbetare går utbildningen just nu.

Miljöanpassad verksamhet - ett ständigt pågående arbete

Hamnen ska ständigt arbeta för att verksamheten miljöanpassas med avseende på energi, vatten, kemikalier och farligt avfall.

Energi
Energi- och naturresursanvändning är en betydande miljöaspekt och hamnen har påbörjat ett relativt omfattande projekt för ett effektivare resursnyttjande. Inom detta område finns tydliga besparingsmål uppsatta för de kommande åren. Ett exempel på mål är att vind och sol tillsammans ska producera 50 procent av hamnens eget elbehov i den nya hamnen. 


Skydd av vatten och mark
Det finns väl fungerande rutiner för hur hamnen ska undvika utsläpp till vatten och mark och vad som måste göras om utsläpp skulle ske. Exempelvis kan samtliga dagvattenbrunnar på det nya utfyllda området stängas samtidigt genom en manöver vid risk för utsläpp. Därutöver finns två stycken så kallade akutplattor där eventuellt läckande enheter kan placeras. Ett flertal containrar med saneringsutrustning finns utplacerade inom hamnområdet. Samtlig berörd personal är väl utbildad i hur man ska agera i olika nödlägen.

I hamnen används förhållandevis små mängder kemikalier. Ansvarig personal arbetar aktivt med att välja bra produkter ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt.

Avfall och farligt avfall från hamnverksamheten och fartygen sorteras vid särskilda miljöstationer som har märkta kärl för respektive fraktion i syfte att främja sortering och uppnå maximal andel återvinning.