Hamnens fordon

Hamnen förnyar ständigt sina fordon och övrig utrustning så att dess miljöprestanda ligger i framkant av den tekniska utvecklingen.

Några viktiga förbättringar avseende fordonsparken

 • Färjehantering
  Varje år ersätts flera terminaltraktorer med nya enligt utbytesplan.
 • Logistik
  Policybeslut att helt gå över till eltruckar.
 • Arbetsfordon
  Kontinuerligt ökad andel elfordon/hybridfordon vilket innebär att fossildrivna fordon efter hand fasas ut.
 • Fordonstvätt
  En modern anläggning för rening av tvättvatten har installerats. Reningen bygger på filterteknik med torv. Efter oljeavskiljare filtreras tvättvattnet genom ett substrat och tungmetaller absorberas i filtersubstratet. Genom biologiska processer renas den organiska fraktionen (oljor, vax, m m). Det renade tvättvattnet tas sedan omhand i efterföljande våtmark.

Drivmedelsförbrukning terminaltraktorer (liter/h)

2020 – 9,6
2019
– 9,6
2018 – 9,2
2012 – 9,9
2010 – 12,3

Bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen för hamnens terminaltraktorer har genom ovanstående åtgärder minskat avsevärt. Koldioxidutsläppen från hamnens egna fordon relaterat till hanterad godsvolym har sjunkit stadigt sedan 2010.

En annan mycket positiv utveckling är att utsläppen av kväveoxider från hamnens fordon har minskat med 60 % de senaste tre åren (sedan 2017), vilket framgår av ovanstående diagram. Som jämförelse kan också nämnas att 2003 var de totala utsläppen av NOx från THAB:s fordonspark ca 30 ton, 2007 var de 11,7 ton och 2020 = 1,5 ton. Detta är ett direkt resultat av frekvent utbyte av fordon till bästa tillgängliga miljöklass.