Studie Västlig tillfart till Trelleborgs hamn

Under hösten 2014 beslöt ledningen i Trelleborgs Hamn AB att upphandla en oberoende utredning  avseende ”Västlig tillfart till Trelleborgs Hamn”. Syftet med studien var att utreda och belysa konsekvenserna av en västlig tillfart till Trelleborgs Hamn; dels i tunnel, i tråg och dels på befintlig mark såväl utifrån ett tekniskt som ekonomiskt perspektiv.  Studien utgår ifrån tidigare genomförda utredningar och  är gjord på ett sådant sätt att det går att utveckla respektive del i ett djupare perspektiv allt efter önskemål. Studien tar inte hänsyn till Riksväg 9 och dess trafik, vilken inte påverkar hamnen, utan  endast staden. Vid ägardialogen den 30 januari 2015 påpekade hamnen vikten av ett skyndsamt agerande beträffande infarten, då hamnen står inför vitala beslut, i synnerhet rörande truckcenter och check-in, där infarten till hamnen är av stor betydelse. Det företag som utfört studien är Sweco, ett av Sveriges största konsultbolag. 

2015-11-12 Studie Västlig tillfart till Trelleborgs hamn