Små åtgärder och stora projekt ska göra Trelleborg till Östersjö-bäst

Birgitta 20120419
Birgitta Larsson Lindersköld är kvalitets- och miljöchef på Trelleborgs Hamn.  Hon arbetar såväl med stora EU-projekt som mindre lokala åtgärder som alla har till syfte att förbättra miljön i och kring hamnen.

Bäst i klassen!

Trelleborgs hamn har satt ribban – målet är att bli Östersjöns mest klimatsmarta hamn. Vägen dit går både via stora EU-projekt för många miljoner och enklare åtgärder som återvinning av sopor.

– Våra  stora miljöfrågor handlar främst om utsläpp till luft och vatten samt buller, säger hamnens kvalitets- och miljöchef Birgitta Larsson Lindersköld.  Genom att arbeta på bred front, med stora och små frågor på olika nivåer kommer vi att nå målet att bli bäst i Östersjön.

Birgitta Larsson Lindersköld har stora excel-ark framför sig på bordet. Det är listor över alla de åtgärder som på något sätt ska bidra till att Trelleborgs hamn lever upp till kraven bolaget själv gett sig.  Hamnen är också sedan flera år miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Sveriges näst största hamn, Östersjöns största färjehamn, Skandinaviens största roll on/roll off-hamn – Trelleborg har ledartröjan i mycket när det gäller hamnverksamhet i Östersjön. Nära en femtedel av den svenska utrikeshandeln passerar Trelleborg varje år. Dygnet runt, alla årets dagar är verksamheten igång i Trelleborgs hamn, vilket ger en stor påverkan på miljön.

– De största miljöaspekterna finns dock inte i själva hamnverksamheten, säger Birgitta Larsson Lindersköld utan i trafiken till och från hamnen i form av färjorna och vägtrafiken. Därför arbetar vi väldigt nära rederierna och deras kunder, myndigheter och andra hamnar.

Tillvänjningsprocess

Miljötänkandet är inte nytt i Trelleborgs hamn, det har funnits med sedan länge. Det tar däremot en större och mer självklar plats i all verksamhet idag.

– Miljöfrågorna genomsyrar allt vi gör, det är ingen specifik verksamhet, utan finns med i all vad vi gör, säger Birgitta Larsson Lindersköld som ”dammsuger” hamnen på möjliga sätt att spara miljön.

– Idag är personalen också medveten på ett helt annat sätt än förut, det är självklart att tänka på miljöaspekterna i första hand.

I Birgittas stora åtgärdsplan finns mängder med förslag, en del stora som kostar mycket pengar och involverar många verksamheter, andra är av mindre natur. Vissa kommer att ta många år att förverkliga, andra kan åstadkommas på några dagar.

Att korta färjornas liggetid är ett av de större projekten, då sparas både pengar och miljö.  Genom effektivare lossning och lastning kan tiden i hamnen minskas. Det kan bli verklighet med en rationellare hantering av kombitrafiken, planskilda korsningar mellan lastbild, personbil och järnvägstrafik. Då minskas också lastbilarnas tomgångskörning i hamnen. En av anledningarna bakom flytten av hamnen en halv kilometer åt sydost är just att rationalisera hanteringen så att färjornas tid i hamnen kortas ner.

När de fyra nya färjelägena står klara om några år så kan verksamheten på kombiterminalen bli mer effektiv. Då minskas körsträckorna för arbetsfordonen i hamnområdet vilket i sin tur leder till mindre utsläpp och mindre buller.

– Vi jobbar på olika sätt för att öka kombitrafiken, säger Birgitta Larsson Lindersköld. Här kan man få fördelarna av både järnvägs och lastbilstrafik, vilket minskar miljöpåverkan inte bara i Trelleborg utan såväl nationellt som internationellt.

Effektivt

Trelleborg var tidigt igång med kombitrafik som innebär att lastbärarna, trailersen, forslas på järnväg de långa sträckorna och hängs på en dragbil de kortare bitarna. Då sparar man inte bara miljön utan också chaufförskostnaden.

– Paradoxalt nog verkar det som om nedgången i ekonomin ger en skjuts åt kombitrafiken, men för att öka järnvägstrafiken krävs också politiska beslut.

Luften i Trelleborg är en fråga som ofta kommer på tal när det gäller hamnens verksamhet. Färjorna och lastbilstrafiken generar utsläpp. Hamnen mäter kontinuerligt halterna av kväve, svavel och PM10, partiklar som är mindre än tio mikrometer. Mätningar av kvävedioxid och partiklar i luften har pågått sedan 2006 och svaveldioxid sedan 2008.

– Det är viktigt att mäta över tid för att kunna se resultatet av de åtgärder vi gör och för att följa upp utvecklingen i förhållande till miljökvalitetsnormer och miljömål.

Årsmedelvärdet för svaveldioxid har sjunkit markant sedan färjorna gick över till att använda lågsvavligt bränsle när de ligger vid kaj. Idag är siffrorna långt under miljökvalitetsnormen och under det svenska miljömålet. Också halterna av PM10 ligger under gränsvärdena. För kväve ligger nivåerna under miljökvalitetsnormen men överskrider miljömålets precisering.

– Nivåerna har legat stabilt på i stort sett samma värden sedan mätningarna startade.

Hamnen arbetar aktivt tillsammans med de tre största kunderna – Scandlines, TT-Line och Unity-Line för att minska utsläppen. Sedan femton år tillbaka får fartyg som använder bränsle med mindre svaveldioxid och kväveoxidhalter rabatt på Sjöfartsverkets farledsavgifter. 2008 gjorde hamnen en överenskommelse om att fartygen ska använda lågsvavligt bränsle vid liggetiden vid kaj

– Det har minskat de årliga svavelutsläppen med fyrtio procent. 2010 infördes ett lagkrav men överenskommelsen i Trelleborg går längre än så.

Buller är den tredje av de stora miljöutmaningarna för hamnen i Trelleborg. Idag klarar man gränsvärdena men ambitionen är att sänka nivån för att uppfylla Naturvårdsverkets riktvärden om 50 decibel på fasaden av de närmast belägna fastigheterna.

– Mycket har gjorts, men vi har inte nått dit ännu, säger Birgitta Larsson Lindersköld. När vi flyttar ut färjelägena kommer detta att få mycket stor effekt på husen som ligger nära hamnen.

Moderna fordon

Hamnens egna arbetsfordon – terminaltraktorer, så kallade reachstackers som lyfter av och på trailers, truckar och servicefordon – ska hålla högsta möjliga miljöklass. De största maskinerna svarar ensamt för nittio procent av utsläppen.

– Vi byter våra fordon kontinuerligt och har som plan att ingen bil ska vara äldre än tre år. Vi planerar också att lära chaufförerna ecodriving. Förhoppningsvis ska vi också framöver kunna använda LNG, flytande gas som drivmedel.  Det pågår diskussioner om LNG för fartyg, men troligen kommer tekniken för lastbilar att bli tillgänglig innan dess.

Andra projekt som syftar till en renare hamn är anslutningen till el när färjorna ligger i hamn, mottagning av spillvatten och sopsortering.

– Vi tittar också på annan uppvärmning av våra fastigheter, det kan bli aktuellt med fjärrvärme i några. Ny ventilation, värmeväxlare och mer miljöanpassad belysning är annat vi jobbar med.

– Vi kan inte göra allt samtidigt, men tar målmedvetet ett steg i taget.  Att ta hand om vatten på alla våra hårdgjorda ytor och sätta in filter i brunnarna är ett sådant som gör att vi slipper utsläpp i hamnen.

Förutom stort och smått på hemmaplan har Trelleborgs hamn valt att engagera sig internationellt genom olika EU-projekt. Clean Baltic Sea, CleanShip, är ett projekt som ska minska utsläppen från fartyg i Östersjön och i hamnarna till luft och vatten. Här är Trelleborgs hamn huvudansvarig för hela projektet som omfattar trettio miljoner kronor och sjösattes våren 2010.

Ingrid Wall