Satsa på Sveriges Corehamnar – Störst klimatnytta enligt undersökning från IVL

Då runt 90 procent av världshandelns transporter sker med sjöfart blir de största hamnarna allt viktigare för att nå globala miljömål samt för att hålla Europas transportkorridorer öppna, effektiva och säkra. En ny undersökning visar att de klimatinvesteringar som Sveriges Corehamnar gör innebär en stor nytta för Sverige, eftersom de fem hamnarna tillsammans hanterar hälften av godsvolymerna i Sverige.

Trelleborgs Hamn, Stockholms Hamnar, Göteborgs Hamn, Copenhagen Malmö Port (CMP) och Luleå Hamn är utsedda som corehamnar av EU-kommissionen. Därmed är de klassade som några av de viktigaste hamnarna i Europa och spelar en central roll för utvecklingen av de europeiska transportkorridorerna.

I ett kärvt ekonomiskt världsläge och med blickarna riktade mot Sverige genom ordförandeskapet i EU är det av största vikt att svara upp mot högt ställda miljömål och krav på effektivitet, säkerhet och klimatnytta i transportkedjorna inom både Sverige och Europa. Sveriges Corehamnar har därför anlitat IVL Svenska Miljöinstitutet för att studera betydelsen av hamnarnas sammanlagda investeringar inom detta område.

Undersökningen visar att corehamnarna under de senaste 10 åren (2010-2021) sammantaget har investerat 1,75 miljarder i satsningar med klimatnytta. Effekten har hittills inneburit en besparing av 630 000 ton CO2-ekvivalenter ur ett livscykelperspektiv, vilket motsvarar drygt en procent av Sveriges totala utsläpp

– Sverige leder under pågående ordförandeskap Europas arbete med att leva upp till högt ställda klimatmål som främjar tillväxt och konkurrenskraft. Corehamnarna genomför redan många tunga miljöinvesteringar. Med anledning av det bör regeringen lyfta corehamnarnas strategiska roll nationellt och betydelsen av våra investeringar nu och framåt. Sveriges corehamnar ligger i framkant med stor klimatnytta som följd och ser gärna ett ökat statligt engagemang i det arbetet, säger Jörgen Nilsson, vd, Trelleborgs Hamn som representant för corehamnarna.

Undersökningen visar att de viktigaste investeringarna som bidragit till besparingar i ton koldioxid, är infrastrukturprojekt kopplade till järnvägsanslutningar, system för landel till fartyg och nya bränslen som till exempel HVO100, biogas samt förnybar elektricitet. 

– Sveriges fem corehamnar är starka nav för både gods- och passagerartrafik. Under de kommande åren höjer vi ambitionsnivån ytterligare med våra sammantagna planerade investeringar. Vi ökar bland annat takten i elektrifieringen för att minska transporternas klimatpåverkan och arbetar på olika sätt med alternativa bränslen, både i erbjudanden till kunder och för transporter i egen verksamhet, säger Malin Collin, vice vd, Göteborgs Hamn.

Resultatet av undersökningen visar att corehamnarnas investeringar och miljö- och klimatåtgärder ger störst effekt i transportsystemet, eftersom det mesta av transportarbetet utförs där. För att säkerställa en utveckling för en mer hållbar sjöfart blir effekterna större i de hamnar som har många anlöp.

 

Jörgen Nilsson, vd, Trelleborgs Hamn, Magdalena Bosson, vd, Stockholms Hamnar, Malin Collin, vice vd, Göteborgs Hamn, Barbara Scheel Agersnap, vd, Copenhagen Malmö Port (CMP) och Anders Dahl, vd, Luleå Hamn

 

Karta: Tentec