Samtliga svenska corehamnar behåller status i den nya TEN-T-förordningen

Sveriges corehamnar välkomnar den reviderade förordningen om EU:s riktlinjer för utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), som det Europeiska rådet antog i mitten på juni. Samtliga fem svenska corehamnar behåller sin status i nätverket och har därmed fortsatt viktiga roller i EU:s ökade ansträngningar att bygga ett hållbart och starkt europeiskt transportnätverk.

Copenhagen Malmö Port (CMP), Göteborgs Hamn, Luleå Hamn, Stockholms Hamnar och Trelleborgs Hamn är sedan 2013 utsedda som corehamnar av EU-kommissionen. Därmed är de klassade som några av de viktigaste hamnarna i Europa och spelar en central roll för utvecklingen av de europeiska transportkorridorerna med anledning av sin strategiska betydelse för EU:s transportinfrastruktur.

EU-kommissionen granskar och uppdaterar regelbundet TEN-T-nätverket för att anpassa det till förändrade transportbehov och prioriteringar. Det innebär bland annat att statusen för hamnar som har sett en minskad användning eller har fått en minskad strategisk betydelse riskerar att nedgraderas eller tas bort helt. I den nya TEN-T-förordningen, som formellt trädde i kraft den 13 juni 2024, finns några betydande förändringar gällande hamnar runt Östersjön. De svenska corehamnarna har dock fortsatt corehamnsstatus.

– Jag är mycket glad att vi samtliga fem corehamnar behåller vår status i nätverket. Det visar på vår styrka och att vi fortsatt spelar avgörande roller för bland annat ekonomin som noder för handel och Sveriges konkurrenskraft. Mer än hälften av all svensk import och export går genom Sveriges corehamnar. Det är även ett bevis på att samtliga svenska corehamnars betydande investeringar i hållbara lösningar, såsom användning av landel för fartyg, förbättrad avfallshantering och energieffektivitet är av största vikt då det stödjer EU:s miljömål och hållbara transportstrategier, säger Magdalena Bosson, vd Stockholms Hamn.

EU:s transeuropeiska transportnät är ett instrument för att utveckla en sammanhängande, effektiv, multimodal transportinfrastruktur med hög kvalitet i hela EU. Det omfattar järnvägar, inre vattenvägar, närsjöfartsrutter och vägar som förbinder urbana noder, kust- och inlandshamnar, flygplatser och terminaler. Den nya förordningen inkluderar bland annat starkare ansträngningar för att öka användningen av mer hållbara transportformer och en förbättring av multimodaliteten i transportnätverket. Dessutom kommer en hamns status i TEN-T-nätverket i fortsättningen även att bedömas på dess bidrag till energiomställningen, inte bara på grundval av godsmängd och passagerarantal.

– Alla fem corehamnar har välutvecklad infrastruktur och är integrerade med väg- och järnvägsnät. Det bidrar till det europeiska transportnätverkets multimodalitet med möjligheten att kombinera olika transportmedel, vilket förbättrar logistikeffektiviteten. Behovet av att framtidssäkra hamnarnas transportinfrastruktur finns dock kvar för att möta EU:s krav på effektivitet, hållbarhet och konkurrenskraft, men också för att säkerställa beredskapen i kritisk infrastruktur. När vi nu återigen visat vår betydelse på den europeiska nivån hoppas vi få se fler nationella politiska insatser och initiativ i syfte att stödja hållbara och innovativa investeringar i de svenska corehamnarna, säger Barbara Scheel Agersnap, CEO Copenhagen Malmö Port.

Kommissionens förslag till översyn av TEN-T-förordningen från 2013 lades fram som en del av paketet för effektiv och grön mobilitet. Den nya TEN-T-förordningen syftar till att skapa en tydlig grund för utvecklingen av EU:s transportinfrastruktur fram till år 2050.

Kontakta oss gärna

Trelleborgs Hamn

Petronella Ljungh, Communications Manager
petronella.ljungh@port.trelleborg.se, 0709-475 618

Stockholms Hamnar

Camilla Strümpel, Chief Communications Officer
camilla.strumpel@stockholmshamnar.se, 070-770 27 45

Göteborgs Hamn

Stefan Strömberg, PR & Communications Manager
stefan.stromberg@portgot.se, 031-368 77 15

Luleå Hamn

Birgitta Brun, Business Coordinator
birgitta.brun@portlulea.com

CMP

Ulrika Prytz Rugfelt, Chief Communications & Sustainability Officer
ulrika.prytz@cmport.com, 070-252 00 98