Positivt miljödomsbeslut för läge 14

Mark- och miljödomstolen har godkänt Trelleborgs Hamn ABs ansökan om att komplettera hamnens miljötillstånd med ett läge 14. Huvudförhandling med domstolen hölls den 9 november tillsammans med berörda myndigheter.

 

Trelleborgs Hamn avser att anlägga ett nytt läge för fartygsanlöp (Läge 14). Ansökan inkluderade tillståndspliktig vattenverksamhet, i form av bl a muddring, utfyllnad och byggande i vatten, enligt 11 kap. miljöbalken.

Trelleborgs Hamn AB ansökte också om ändring av befintligt tillstånd för hamnverksamheten enligt 9 kap. miljöbalken, vilket också har beviljats. Den ändring av hamnverksamheten som Trelleborgs Hamn AB planerar, kommer i huvudsak att innebära utförande av följande åtgärder:

  • Anläggning av ett nytt läge för fartyg, Läge 14, inom befintligt hamnområde och vågbrytare, placerad sydväst om det planerade och tidigare tillståndsgivna FL 13. Planerad ny kajlängd är ca 500 m, vilket möjliggör två fartygsanlöp åt gången.
  • Flytt av fartygstrafiken från befintlig handelskaj, Läge 102 till Läge 14.
  • Nya körvägar sydost om färjeläge 10. 

Läge 14 är avsett att tjäna som ett nytt uppläggningsläge och för mottagning av fraktfartyg. Fartygstrafiken vid den nuvarande handelskajen kommer att flytta till det nya läget i syfte att flytta verksamheten längre bort från bebyggelsen i centrala Trelleborg. På sikt bidrar flytten till att de centrala delarna av Trelleborg åter får kontakt med havet och möjliggör utvecklingen av bostadsbebyggelse i den planerade ”Sjöstaden”. Flytten till det nya läget görs också i syfte att korta tiden och öka säkerheten vid manövrering av fartygen inom hamnområdet. Den tillkommande verksamheten för Läge 14 inryms inom den maximala godsvolym som anges i grundtillståndet (17 miljoner ton/år).

 

lage-14-trelleborgs-hamn

sw_tentea_beneficiaries_logo3