Miljöministern inviger i Trelleborgs Hamn

Stort Tack

Till alla som deltog i invigningen av dagvattenanläggningen i Trelleborgs Hamn

Det var många som var intresserade av att se och höra om den nya dagvattenreningen och vindkraftverken som miljöminister Lena Ek invigde i Trelleborgs Hamn idag. Ett projekt som vi drivit tillsammans med Trelleborgs kommun.

Dagvattenanläggningen är en för Trelleborg viktig del i klimatanpassningsarbetet då det både minskar översvämningsrisken och renar dagvattnet innan det rinner ut i Östersjön. Tidigare gick dagvattnet direkt ut i havet. Projektet innebär att man nu kommer att rena dels 50 hektar av hamnens och dels 100 hektar av Trelleborgs stads dagvatten.

Vid invigningen talade Ulf Bingsgård som förutom att han hälsade alla varmt välkomna till en blåsig dag, pekade på vikten av att staden och hamnen utvecklas tillsammans. Lars Andersson, Enhetschef på Energimyndigheten, påpekade bl a vikten av att man driver utvecklingen även inom småskaliga vindkraftstekniker som här i Trelleborgs Hamn för att kunna öka andelen förnybar energi. Tommy Halén, VD Trelleborgs Hamn, informerade om hur tekniken fungerade och om hur väl projektet stämmer överens med Trelleborgs Hamns strävan att behålla positionen som Östersjöns klimatsmartaste hamn. Miljöminister Lena Ek berömde både Trelleborgs kommun och Trelleborgs hamn för ett bra och viktigt projekt, med stora vinster både för miljön, livskvalité och som dessutom är konkurrenskraftigt, innan hon klippte de blå-gula banden så att vindkraftverket började snurra och pumparna startade så att vattnet forsade ner i dammarna.

Sedimenteringsdammarna är byggda av Jonab Anläggnings AB och kan magasinera/sedimen­tera totalt 12 000 kubikmeter i varje bassäng och pumpstationen, som är från St. Eriks, klarar 4 500 liter/sek. Innan dagvattnet till slut rinner ut i havet via hamnbassängen, renas det genom olika filter från Ecosence International.

Pumpstationerna drivs i sin tur av el som produceras av vindkraft. Vi valde att satsa på ny teknik och bygga en park av vertikala vindkraftverk som är lägre än 20 m i samarbete med ett företag i Trelleborgs som heter Trelleco Energy. Byggnadsreglerna avgör att vi i och omkring hamnen, inte fick bygga kraftverk över 20 m höjd och därför används inte konventionella vindkraftverk.

Genom vårt samarbete med Energimyndigheten som gett ekonomiskt stöd, har vi bidragit till teknikutvecklingen av ny vindkraftteknik. Genom vår vindkraftpark här i hamnen skall vi verifiera att parker av tätt placerade mot roterande vertikala vindkraftverk kan producera mer energi tillsammans än 6 st enskilda traditionella verk.

Vi vill även visa att denna teknik ger mindre buller och mindre negativ påverkan på fågellivet än konventionella vindkraftverk.

Den energi som parken producerar, matas ut på hamnens elnät och används för att bidra till att driva stadens dagvattenpumpar, till hamnens belysning och till landström för färjorna som ligger i hamnen.

Trelleborgs Hamn har på detta sätt både förbättrat hamnens miljö samtidigt som vi aktivt stödjer utvecklingen av teknik för förnybar energi både lokalt och nationellt. Varje kilowatt­timme vi själva producerar kommet att bidra till mindre utsläpp från hamnverksamheten och mindre överföringsförluster i kraftnätet.

Tommy Halén

VD

Trelleborgs Hamn AB