Maritima transporter till Europa – dagens utmaningar och framtidens möjligheter

Rundabordssamtal i Riksdagshuset den 18 maj 2016

Tyskland och Polen är nyckelmarknader sett till svensk export. En stor andel av transporterna till kontinental Europa sker via färjeoperatörer som utgår från nav i Östersjöområdet. Den maritima sektorn är en stark växtdrivare och säkrar arbetstillfällen för flera tusentals människor i Sverige och utomlands. Samtidigt står marknaden inför utmaningar i form av föränderlig ekonomi samt miljömässiga- och infrastrukturella parametrar som kan leda till betydande utmaningar.

Vid ett Rundabordssamtal i Riksdagshuset den 18 maj, informerade fyra nyckelspelare i regionen om sin syn på transportvägarna till Centraleuropa samt den maritima branschen och dess styrkor, möjligheter och utmaningar. Representanter från Trelleborgs Hamn och Ystads Hamn gav en överblick över handelssituationen i deras respektive områden, samt redogjorde för framtida trender och konsekvenser för den internationella handeln. Sveriges varuexport samt varuimport kommer att öka markant framöver och därmed ökar också den totala tillväxttakten mätt i transportarbete. Sjöfart är det trafikslag som bedöms att öka mest. Stena Line, som kontinuerligt jobbar för att effektivisera transportflöden, rapporterade om deras arbete för miljön och möjligheterna för rederier att agera hållbart. Scandlines informerade om sitt miljöarbete, om samspelet mellan maritima transporter och transporter på väg samt nödvändigheten av konkurrenskraftiga villkor.

Tommy Halén, VD för Trelleborgs Hamn AB, beskrev Trelleborgs Hamns situation och vilka faktorer som påverkar den framtida utvecklingen med konkurrensneutralitet mellan transportrouter samt om konkurrensneutralitet beträffande statliga pålagor för bland annat kostnader i farledsavgiften som belastar våra kunder och som därmed försämrar konkurrenssituationen mot andra trafikslag. Motsvarande farledsavgifter finns inte i Danmark samt för Öresundsbron. Den extra kostnad per enhet som farledsavgiften medför kan vara avgörande för att man väljer vägen via Danmark eller via skånska hamnar.

Trelleborgs Hamn AB vill också lyfta principerna kring finansieringen av Sjöfartsverket och infrastrukturen kopplat till sjöfarten. Till skillnad från väg och järnväg står sjöfarten för sina egna infrastrukturkostnader genom farledsavgifterna. Farledsavgifterna finansierar dessutom isbrytningen vilket också skiljer sjöfarten från övriga transportslag.

Trelleborgs Hamn tog även upp frågan om att prognoser inte enbart skall göras i ton utan även i enheter då enheter är utgångspunkten för infrastruktur satsningar. Ett påpekande som övriga deltagare instämde i.