Hur kommer Fehmarn Bält att påverka Trelleborgs Hamn?

Fehmarn Bält-förbindelsen håller just nu på att byggas mellan Danmark och Tyskland och beräknas vara färdigställd 2029. Vilken betydelse kommer den kombinerade väg- och järnvägstunneln att ha för trafiken i Trelleborgs Hamn? Tillsammans med tågoperatörer, varuägare och diverse logistikföretag har Trelleborgs Hamn gjort undersökningar för hur Fehmarn Bält-förbindelsen kommer att påverka hamnens volymer och godsflöden.

Skandinaviens största RoRo-hamn
Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn för rullande trafik. 2022 passerade 856 000 lastbilar och trailers, 372 000 personbilar och drygt 1,6 miljoner passagerare i Trelleborgs Hamn. Prognoserna för 2033 är 1 150 000 lastbilar och trailers, 600 000 personbilar samt 1,7 miljoner passagerare. Cirka 10 % av svensk import och export går över Trelleborgs Hamn och hamnen är den näst största hamnen i Sverige vad gäller godsvolym i ton. Trelleborgs Hamn är också Östersjöns största järnvägshamn och en av fem svenska corehamnar, utpekad av EU som strategiskt viktig och som spelar en central roll för Europas transportkorridorer. Hamnen erbjuder fem destinationer till Europa och har cirka 34 ankomster och avgångar varje dag, dygnet runt, året om.

Vikten av intermodal järnvägstrafik
När Öresundsbron byggdes var det många som menade att hamnarnas betydelse skulle minska rejält. Trots det har Trelleborgs Hamn haft positiva siffror med en genomsnittlig årlig ökning på cirka 6 procent sedan 2000. Trelleborgs Hamn har byggt ut hamnen för att kunna ta emot nya, större fartyg och därmed också kunna optimera den interna logistiken. Vi har redan sett effekten av vår investering genom flertalet nya fartyg och ytterligare nya fartyg är på väg in. Vi är också övertygade om att den intermodala järnvägstrafiken kommer fortsätta att utvecklas. Utvecklingen av intermodal trafik är en viktig faktor för att avlasta vägnätet och är det mest miljömässiga sättet att transportera godset på. Trelleborgs Hamn gör naturligtvis bedömningen utifrån ett miljöperspektiv att man inte har för avsikt att öka mängden lastbilsmil, vilket transporten via Fehmarn Bält innebär med cirka 50 mil tur och retur.

Största delen av hamnens trafikvolymer kommer från Rostock och österut

Redan idag kommer cirka 75 procent av Trelleborgs Hamns trafikvolymer från Rostock och österut. Mycket av tillverkningsindustrin flyttar tillbaka till de östra delarna av Europa och studier från bland annat Polen påvisar att för Trelleborgs Hamn kommer transporterna till 2030 att öka till 80-85 procent från Rostock och österut. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till i sammanhanget är chaufförerna och deras lagstadgade vilotider, där Trelleborgs Hamn med sitt geografiska läge är en perfekt transportnod.

15 flaskhalsar
Fehmarn Bält beräknas vara färdigställd 2029. De indikationer som finns från tysk sida säger att man inte räknar med att Fehmarn Bält är färdig för drift förrän 2032. Studien ”Rail Freight with the Fehmarn Belt Fixed Link” från 2023-03-31, som Sweco tagit fram, fastställer att det finns 15 stora flaskhalsar på både den tyska, danska, norska och svenska sidan som det ännu inte fattats några investeringsbeslut om. Att få ut någon effekt utifrån de investeringar som är nödvändiga för att ha ett järnvägsnät som kan hantera större volymer, men som ej har tagits beslut om, den tidshorisonten är närmare 2045. Om man dessutom tar hänsyn till den samhällskostnad där vi idag har ett väl fungerade trafiksystem med ett antal hamnar som förbinder Europa med Skandinavien, så bör staten och EU:s pengar användas till bättre ändamål.