Historiskt resultat för Trelleborgs Hamn 2020

2020 levererar Trelleborgs Hamn AB ett historiskt sett mycket bra resultat på 50,1 miljoner kronor efter finansiella poster. Den uttalade strategin att öka resultatnivån sett i förhållande till de stora investeringar som Trelleborgs Hamn AB har gjort och kommer att göra de närmaste åren har varit lyckosam, trots en pågående coronapandemi. Hamnen tappade 17 procent av volymen i april 2020 på grund av coronasituationen och vidtog åtgärder på kostnadssidan som man sedan lyckades hålla året ut, samtidigt som volymen kom tillbaka efter midsommar.

Ökade fraktvolymer
Trelleborgs Hamns utveckling på fraktsidan har varit fantastisk under 2020. Från vecka 26 till vecka 53 så har volymen varit 11,1 procent högre än 2019. Summerar vi hela 2020 så har vi haft en positiv tillväxt på fraktsidan med 1,7 procent mer volym gentemot 2019, vilket betyder att Trelleborgs Hamn nådde nya rekordnivåer under 2020 och 773 000 lastbilar och trailers passerade hamnen. Därmed befäster Trelleborgs Hamn sin position som Skandinaviens största RoRo-hamn där hamnen har 26 procent av den totala RoRo-marknaden.

– Förklaringen till våra ökade fraktvolymer är främst det ökade behovet av snabba transporter, mycket tack vare den kraftiga uppgången av e-handel. Samtidigt byggs det väldigt mycket i spåren av pandemin och en stor del av materialet kommer från kontinenten och fraktas därifrån via Trelleborg. När en stor del av Europa stängde ner gränsövergångar på land kunde vår import och export av varor som går sjövägen fortsätta att fungera, säger Jörgen Nilsson, vd i Trelleborgs Hamn AB.

Den intermodala trafiken har också haft en väldigt positiv utveckling och ökade med 72 procent gentemot 2019, vilket i reella tal betyder att 27 000 trailers ankom eller avgick från Trelleborgs Hamn. Ur ett miljöhänseende är det ett steg i den riktning Trelleborgs Hamn vill gå, med ambition att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn.

Trelleborgs Hamn logistikverksamhet har också haft en riktigt fin utveckling, både med nya och befintliga kunder. Under 2020 hanterades 132 000 ton vilket är en ökning med 15,8 procent gentemot 2019. Hamnens unika logistiska läge med möjlighet att kombinera transportslagen järnväg, sjö och väg är en framgångsfaktor.

Antalet passagerare och personbilar minskade av naturliga skäl under 2020 med 31,6 procent respektive 42,2 procent. Positivt är att vi kan se att utvecklingen under senare delen av 2020 varit i paritet med 2019 års siffror. Det betyder att vi har en god förhoppning om att kunna återhämta våra volymer även i dessa kategorier, under förutsättning att coronasituationen mildras och restriktioner avtar.

– Vårt resultat för 2020 är av historisk storlek och att kunna uppnå det är en bedrift och en effekt av det gemensamma arbete som vi har gjort. Hamnens medarbetare, tillsammans med våra rederikunder, har visat på en fantastisk stolthet och vilja att hålla igång hamnen och Sverige under pågående coronapandemi, säger Jörgen Nilsson.

Egen finansiering
Trelleborgs Hamn AB är ett affärsdrivet bolag och gör alla investeringar själv i den nya hamnanläggningen utan ekonomiskt stöd från ägaren Trelleborgs kommun. Finansieringen är säkerställd framåt vilket innebär en trygghet avseende planering och genomförande av investeringar, samtidigt som bolaget arbetar hårt med en än högre avkastning på investerat kapital.

Hamnutbyggnad
Utbyggnaden av hamnen följer planen som innebär att allt skall stå klart under 2025 då Trelleborgs Hamn skall bereda plats för Sjöstaden, som är en del av stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 i Trelleborgs kommun. Hamnens investeringar har fortsatt i ett högt tempo trots pandemin. Byggnation av färjeläge 13 och 14 är i slutfas. Arbetet med färjeläge 11 och 12 samt anpassning av färjeläge 10, som ska bli TT-Lines nya läge för deras kommande fartyg ”Green Ship” är i full fart för att stå färdigt till årsskiftet 2021/2022. Byggnation av färjeläge 7 är också igång och kommer stå färdigt under 2021. Färjeläge 7, 13 och 14 delfinansieras av EU.

Års- och hållbarhetsredovisning 2020 klicka här

 

Bild: Carsten Watsack