Hamnens tillstånd att bygga ut förlängs ytterligare sju år

Mark- och miljödomstolen har beslutat att förlänga Trelleborgs Hamn ABs tillstånd med sju år för att bygga klart hamnen. Det nuvarande tillståndet från 2011 gäller bara fram till maj 2021, dvs arbetena skulle varit utförda och verksamheten skulle varit igångsatt senast 10 år efter att domen vunnit laga kraft. För att ha rejäl marginal har Trelleborgs Hamn därför ansökt om en förlängning med sju år, dvs till 2028, för att färdigställa resterande färjelägen.

Det omfattande arbetet med att bygga ut hamnen och att hamnområdet successivt ska flyttas åt sydost, från de centrala delarna  av Trelleborgs stad, pågår för fullt. Färjeläge 13 och 14 beräknas vara klara Q2 2020. En försening uppstod i samband med att upphandlingen av entreprenadarbetena av färjeläge 13 och 14 överklagades, vilket i sin tur har medfört att återstående arbeten har försenats.

Entreprenadarbeten av färjeläge 11 och 12 samt ombyggnation av färjeläge 7 kommer att påbörjas 2020. Arbetena med dessa färjelägen bedöms preliminärt vara slutförda vid utgången av 2021. Muddring samt utfyllnad med uppkommande överskottsmassor och hårdgörning av utfyllnadsytorna ska också utföras. Detta beräknas ske under perioden 2021-2025.