Frågor och svar kring Trelleborgs hamn

I mer än tusen år har fartyg angjort Trelleborg. Långa bryggor ut i Östersjöns vatten ersattes för 150 år sedan av gedigna stenkajer och vågbrytare. Den moderna staden Trelleborg har vuxit upp kring hamnen. Navet under Trelleborgs förvandling från landsortsby till industristad var verksamheten i hamnen.

Utvecklingen har fortsatt – idag är Trelleborg Sveriges näst största hamn, Skandinaviens största färjehamn och av EU utsedd till en omistlig del av det europeiska transportnätet. Utan hamnen i Trelleborg skulle maskiner stå stilla på de svenska företagen, hyllor skulle gapa tomma i butiker och den för landet så viktiga exportindustrin skulle skadas allvarligt.

Det historiska arvet och det geografiska läget gör att snart sagt varje trelleborgare hyser känslor för hamnen. För många har den i generationer varit en källa till utkomst genom färjetrafiken, speditionsbolagen eller som fiskehamn. För andra är det vägen ut i stora världen, kontakten med Kontinenten, känslan av att tillhöra ett större sammanhang. För ytterligare andra är hamnen en källa till irritation, något som ofta ger avtryck på tidningarnas insändarsidor.

En industriell verksamhet av den magnitud som bedrivs i Trelleborgs hamn ger självklart upphov till störningar i miljön. Utan färjor, lastbilar, personbilar och övrig trafik skulle varken buller eller annan miljöpåverkan förekomma. Tanken är dock inte realistisk – Sverige är en ö när det kommer till handel med andra länder. Var ska transportströmmarna gå? Och på vilka trafikslag? Järnvägen förs ofta fram som ett bra miljöalternativ, en tes som vi i Trelleborgs hamn fullständigt skriver under på. Vi har också möjlighet att kraftigt öka järnvägstransporterna över vår hamn. Under DDR-tiden kan som exempel nämnas att fyra miljoner ton järnvägsgods skeppades över Trelleborgs hamn årligen, idag är siffran runt en femtedel.  Det är dock inte upp till Trelleborgs hamn att bestämma hur och var transporterna ska gå, det sköter marknadskrafterna i en demokratisk ekonomi. Transporterna söker sig till de effektivaste vägarna, konkurrens mellan olika leder och trafikslag ser till att marknaden fungerar. Att sakna alternativ kan visa sig vara förödande, när det danska järnvägsnätet drabbades av en urspårning förra hösten tog det flera veckor innan trafiken kunde börja rulla igen. Då var transportköparna – och konsumenterna – glada över att det fanns en alternativ väg över Trelleborg.

I Trelleborg arbetar vi sedan länge målmedvetet med att minska miljöbelastningen i det samhälle som vuxit upp kring hamnen. Lokalt, regionalt och internationellt satsar vi på att göra Trelleborg till Östersjöns mest klimatsmarta hamn. Om någon vecka hålls den avslutande konferensen om Cleanship, ett EU-projekt där Trelleborg varit projektledare. Det och många andra satsningar har väckt stor uppmärksamhet runt om i världen och Trelleborg fungerar som modell för miljöarbetet i andra hamnar.  Att nomineras till miljöpris är dock inget självändamål, miljöarbetet ska vara – och är – en integrerad del i allt vårt arbete i hamnen, vare sig det gäller att köra ekonomiskt med våra dragfordon, ansluta färjorna till el vid hamnuppehåll eller ta hand om avloppsvatten.

Miljön är också ett av de starka skälen till den flytt av hamnen som just nu förbereds genom byggandet av nya färjelägen i sydost. För varje nytt läge som byggs, kan ett läge inne i den stadsnära hamnbassängen tas bort. Vi utvinner land ur havet för att skapa en ny hamn, längre bort från människor och bostäder. Samtidigt får vi möjlighet att ta emot större färjor som på ett mer effektivt och miljövänligare sätt kan transportera varor till och från Sverige. När färjorna flyttar ut kan andra verksamheter flytta in – trelleborgarna kan återigen komma ner i sin hamn, en hamn som på ett tryggt sätt kan ta emot sina besökare utan risk. Sjöstaden kan på sikt bli en attraktion för hela regionen, med hamntrafiken på behörigt avstånd.

All samhällsutveckling väcker frågor, ruckar på invanda hjulspår och ställer krav på nya lösningar. Flera utredningar har under årens lopp visar att tillfarten till den nya hamnen bör ske från öster, såväl för gummihjulstrafik som för järnväg. Experter har i omgångar dömt ut förslaget att bygga tunnlar eller sänka ner vägbanan med infart västerifrån. Skälen är flera, ekonomin är ett starkt vägande skäl, de geografiska förutsättningarna ett annat. Västra infarten ligger idag på utfylld mark, att sänka vägbanan här skulle göra att man hamnar under vattennivån. Vad det innebär på sikt med klimatförändringar kan man bara spekulera i. Dessutom sker järnvägens tillfart till hamnen österifrån. På öster finns också de ytor som behövs för ett så kallat Truck center där lastbilarna görs klara för att köra rakt ombord på fartyget. Några väntetider nere i hamnområdet blir det således inte tal om i framtiden.

När ärendet om infarten behandlades senast i kommunstyrelsen förordades ett alternativ där lastbilstrafiken leds ner från nuvarande Östra Infarten vid gamla Scan.  Den enda fastighet som i så fall behöver rivas är just det gamla slakteriet. Det förtjänar dock att påpekas att inga beslut har fattats i frågan.

Något beslut att riva Östra skolan är inte heller fattat, och har inte ens diskuterats i politiska forum.  Därför har inte heller några sådana uppgifter lämnats från Trelleborgs hamn.  Skulle det bli aktuellt med inlösen av fastigheter i framtiden så är det i så fall en fråga som hanteras av Trafikverket, eftersom infarten är en statlig väg. Uppgifter har figurerat om att fastighetsägare skulle fått information om inlösen av fastigheter. Några sådana besked har varken lämnats av Hamnbolaget eller kommunen.  Sannolikt inte heller av Trafikverket eftersom planeringen inte kommit så långt.

Att bygga en hamn är en omfattande process som ställer stora krav på alla aktörer. Vi är medvetna om att arbetet kan skapa olägenheter för de kringboende. Vi gör allt för att minimera dessa störningar och följer helt de bestämmelser som lagstiftare och tillståndsgivare ålägger oss. Dock måste man se hamnutbyggnaden i ett större perspektiv. Hamnen är inte till för trelleborgarna utan för hela Sverige, det svenska näringslivet och landets ekonomi.

På lördag, 24 augusti, anordnar vi återigen Hamnens dag för att på olika sätt informera om vad som sker i hamnen idag och vad som kommer att hända framöver. Hamnens dag är mycket uppskattat och besöks årligen av tusentals människor. För oss som arbetar i hamnen är det ett ypperligt tillfälle att berätta om vår verksamhet och våra framtidsplaner. Därför bjuder vi in allmänheten inte bara att se och lyssna utan också att ställa frågor till hamnens ledning. För att kunna ta fram relevanta fakta i de fall de behövs vill vi gärna ha frågorna i förväg, via e-post på trelleborgs.hamn@port.trelleborg.se, postadress Box 51, 231 21 Trelleborg. Det finns också en brevlåda i Ångkvarnen, Hamngatan 9, där frågorna kan lämnas. Vår avsikt är att framöver publicera frågor och svar bland annat på vår hemsida.

Med förhoppning om att frågetecken ska rätas ut – väl mött på Hamnens dag!

Tommy Halén, VD Trelleborgs Hamn AB                       Jan Isaksson, ordförande Trelleborgs Hamn AB