ISPS

– säkerhetssystem för en tryggare sjöfart

bildspel2

Efter terrorattackerna mot USA i september 2001 har ett internationellt säkerhetssystem, ISPS (International Ship and Port Facility Security Code), för fartyg och hamnanläggningar tagits fram. Bakom koden, som aktiverades den 1 juli 2004, står International Maritime Organisation, IMO.

Avsikten med ISPS är att skapa förutsättningar för säkrare världshandel samt att skydda fartyg och hamnar mot terrorattacker. Trelleborgs Hamn AB har vidtagit ett antal åtgärder i enlighet med ISPS. Bland annat har en skyddsutredning genomförts, där olika typer av hot identifierats och bedömts. Utifrån skyddsutredningen har därefter en detaljerad skyddsplan för tre olika nivåer arbetats fram. I skyddsplanen definieras nödvändiga rutiner och åtgärder i syfte att förhindra obehörigt tillträde och manipulation av last. Trelleborgs Hamn AB har också utsett en skyddschef som ansvarar för skyddsplanens utförande, träning av personal samt kontakt med fartyg och myndigheter.