Landel

Elanslutning är ett område som kräver en nära dialog mellan hamnen och rederierna för att bli framgångsrikt. Landelanslutning av förtöjda fartyg skulle avsevärt minska utsläppen av luftförorenande ämnen från fartygen och vara betydelsefullt för den allmänna luftkvaliteten.

Vi erbjuder rederikunderna landelanslutning vid samtliga färjelägen i reguljär drift.  Stena Lines färjor M/S Skåne och M/V Mecklenburg Vorpommern mellan Trelleborg och Rostock är anslutna till landel vid kajuppehåll som varar mer än två timmar.