Buller

En omfattande utredning av hamnbullret utfördes 2017 och denna ligger till grund för de slutliga bullervillkor för hamnverksamheten som erhölls 2018. Dessa innebär 52 dB dagtid, 49 dB kväll och 48 dB nattetid med undantag för kombiterminalen där nivån 53 dB dagtid och kväll respektive 52 dB natt gäller.

Bullerkartläggningen visar att den utflyttning av färjelägen, omlokalisering av kombiterminalen och åtgärder på egna maskiner och utrustning som genomförts påtagligt reducerat bullret från hamnens direkta verksamhet. Dock domineras bullret från hamnen av det allmänna trafikflödet (väg och järnväg) genom hamnen. Det som kan noteras är att detta interna trafikbuller i sin tur är ca 10 dBA (dygnsekvivalent) lägre än det externa buller som alstras på väg 9 och den allmänna tågtrafiken.

Ett viktigt åtgärdsområde är bullret från hamnens egna arbetsfordon. Den framgångsrika minskningen av detta är resultatet av ett aktivt arbete såväl genom nära samarbete med leverantörer som genom egna åtgärder. Bullermätningar utförs regelbundet i fält och i enlighet med normala driftsmässiga förhållanden och ljudnivån från ”bästa” terminaltraktor har minskat stadigt – från 107 decibel 2008 till 103 decibel 2012. De senaste mätningarna utfördes 2017 och i medeltal hade ljudeffekten från hamnens nyaste terminaltraktorer då reducerats med ytterligare 2 decibel

Buller från terminaltraktor (dBA)

 2017  2012  2010  2008
 101  103  105  107