Miljö

Trelleborgs Hamn AB bedriver verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Tillståndsplikten avser bolagets hamnverksamhet som medger fartygstrafik med en bruttodräktighet överstigande 1.350 GT (gross tonnage).

Trelleborgs Hamn AB har som uttalat mål att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn.

Vägen dit går via stora EU-projekt för många miljoner kronor, teknisk utveckling av reningsutrustning och bulleråtgärder tillsammans med fordonsleverantörer eller enklare aktiviteter som källsortering av avfall. Vissa saker tar många år att förverkliga, andra kan åtgärdas på några dagar.

Hamnen är miljöcertifierad sedan flera år tillbaka, och arbetar systematiskt och engagerat med förbättringsmål för att minska de negativa miljöeffekterna av den egna verksamheten.

Då en stor del av hamnens miljöpåverkan är indirekt och utgörs av väg-, tåg- och färjetrafiken till och från hamnen är det betydelsefullt att även driva projekt som är inriktade på att underlätta och skapa förutsättningar för främst våra kunder, men också andra intressenter, att utveckla en grönare och hållbarare verksamhet. 

Staden och hamnen är tätt sammanlänkade, vilket innebär att samverkan med staden och dess invånare är en annan nyckel i vårt arbete med att utveckla en hållbar verksamhet och anpassa hamnens verksamhet för framtiden.

De mest framträdande miljöeffekterna från hamnverksamheten är utsläpp till luft samt buller. Andra betydande miljöaspekter är avfall som verksamheten ger upphov till samt förbrukning av naturresurser i form av energi och vatten.

För att hantera dessa olika utmaningar har Trelleborgs Hamn utvecklat ett miljöprogram med fem övergripande mål och åtgärdsområden. Programmet omfattar

  • Effektiv hamnlogistik
  • God miljöprestanda
  • Nära samarbete
  • Medarbetare med god miljökompetens
  • Miljöanpassad verksamhet