Trelleborgs Hamn ska nå nettonoll till 2040

Trelleborgs Hamn lanserar inför 2023 helt nya klimat- och hållbarhetsmål och höjer ribban rejält. Målet att nå nettonollutsläpp till 2040 omfattar inte endast hamnens egna, direkta utsläpp, utan samtliga utsläpp som genereras av hamnverksamheten, såsom lastbilar, färjor och personbilar.

Klimatbokslutet visade vägen till de nya klimatmålen
Klimatet och energiomställningen har de senaste åren intagit en fast position som något av det absolut viktigaste vi har att jobba med. I Trelleborgs Hamn har vi en lång tradition av att satsa på vårt miljöarbete och sätta hållbarhet i första rummet. Vi har egen solenergiproduktion i hamnen, vi köper endast 100 procent fossilfri och förnyelsebar el, våra arbetsfordon drivs på HVO100, vi planerar att uppföra två vindkraftverk och så vidare.

Med tanke på positionen vår värld befinner sig i räcker det inte med ”good enough” vi måste alla göra vårt allra yttersta. För att veta vart vi skulle var det dock nödvändigt att veta var vi står och vi har därför gjort ett klimatbokslut enligt Greenhouse Gas protokollet. Klimatbokslutet har varit ovärderligt för att kunna sätta mål som är uppnåbara men samtidigt tillräckligt ambitiösa, säger Jennie Folkunger, miljöchef i Trelleborgs Hamn.

Våra kunder blir nyckeln
En hamns utsläpp kommer i mycket begränsad omfattning från den egna verksamheten. I Trelleborgs Hamn visade klimatbokslutet att endast 4 % av utsläppen ligger inom hamnens direkta kontroll och resterande 96 % härstammar från indirekta utsläpp. Det må tyckas väl ambitiöst att sätta mål för utsläpp som till 96 % ligger utanför den egna verksamhetens kontroll, men det avskräcker trots allt inte.

Omfattande analyser ligger till grund för de nya klimatmålen men det är onekligen så att vi inte kan uppnå dem själva. Vi vet dock att vi har kunder med högt ställda ambitioner. Vi vet också att det hela tiden kommer ny teknik, nya lagkrav och att utvecklingen sker i en väldigt hög takt. Genom att göra allt vi kan för att ge våra kunder rätt möjligheter för att sänka sina utsläpp tror vi att vi kommer att nå våra nya mål, säger Jennie Folkunger.

Vi skall vara Östersjöns klimatsmartaste hamn och med dessa miljömål så leder vi utvecklingen inom den internationella logistiken, säger Jörgen Nilsson, vd Trelleborgs Hamn.

Transparens blir ännu viktigare
En viktig bit i ett trovärdigt hållbarhetsarbete är transparens. Öppenhet och ärlighet är nyckelord för oss i det här arbetet och vi strävar efter att det ska bli så enkelt som möjligt att ta del av våra uppföljningar. Trelleborgs Hamn har därför valt att göra all dokumentation kring hållbarhetsarbetet tillgänglig på hemsidan.

 

För mer information kontakta miljöchef Jennie Folkunger jennie.folkunger@port.trelleborg.se