Tidigare visioner

Vision 2010/2015
Första steget, Vision 2010/2015, är avslutat. Genom Miljödomstolens beslut 2010-04-26 fick Trelleborgs Hamn AB tillstånd till fortsatt utbyggnad av hamnen i Trelleborg. Ansökan omfattade nya vågbrytare, muddring av farled samt fyra nya färjelägen med tillhörande uppmarschområden söder och sydost om det nuvarande färjeläge 9. 

Hamnens tillståndsansökan syftade i första hand till att flytta ut fartygstrafiken till och från dagens inre färjelägen, närmast Trelleborgs centrum, till nya färjelägen söder om de befintliga. En sådan omlokalisering av färjelägen har betydande fördelar ur miljösynpunkt, däribland för luftkvalitén i centrala Trelleborg. De utbyggnadsåtgärder som hamnen fått tillstånd att utföra är kopplade till åtaganden om att ta ett av de nuvarande inre färjelägena ur drift efterhand som ett nytt yttre färjeläge tas i drift. När samtliga inre färjelägen tagits ur drift kommer delar av det tidigare hamnområdet att kunna frigöras för exempelvis stadsbebyggelse på ett attraktivt och centralt läge i Trelleborgs stad.

Vision 2025
I Vision 2025 fortsätter hamnens utbyggnad och expansion och Trelleborgs Hamn AB planerar att investera och bygga fyra nya färjelägen, nya ytor, överfart järnväg, ny check-in och hamninfart samt anslutningsväg från östra sidan.

     

 

 

 


Vision 2025