Pågående

Rail-IT

Projektet ”Rail-IT” (Rail-IT-MoS) är ett samarbetsprojekt mellan Trelleborgs Hamn AB och Rostocks Hamn, där vi beviljats medfinansiering ur EU-kommisionens fond för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility – CEF) och prioritetsområdet ”Motorway of the Sea” (MoS). Även i detta projekt agerar Trelleborgs Hamn AB koordinator med anledning av vår framgångsrika erfarenhet av liknande medfinansierade EU-projekt.

Projektets huvudsakliga fokus är att förbättra och utveckla transportkorridoren mellan Trelleborg och Rostock med specifikt fokus på järnvägens utveckling i Rostocks Hamn och färdigställandet av ytor med tillhörande IT-utrustning i Trelleborgs Hamn.

Följande aktiviteter ingår i projektet för Trelleborgs Hamns räkning:

  • Färdigställandet av ytor i den östra delen av Trelleborgs Hamn.

Projektet sträcker sig mellan den 13 Januari 2023 till den 31 December 2025.

Blue Supply Chains

Trelleborgs Hamn deltar i ett så kallat ”Interreg projekt” tillsammans med bland annat Hamburg Marketing, Rostock Hamn och Stena Line där man tillsammans kommer att utveckla den redan befintliga transportkedjan mellan Trelleborg och Rostock med fokus på låga utsläpp.

Stena Line kommer fokusera på att optimera sin järnvägsfärjetrafik mellan Trelleborg och Rostock. Trelleborgs Hamn och Rostocks Hamn kommer att genomföra varsin kapacitetsanalys på den nuvarande järnvägen inom respektive hamn, med syfte att öka den gröna intermodala terminalhanteringen.

Projektet sträcker sig mellan den 1 januari 2023 till den 31 december 2025.

Blue Supply Chains – Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu)

Digi-MoS

I vårt projekt ”Digi-MoS” (Optimisation and greening of traffic flows on the TEN-T corridors connecting Scandinavia and the continent) har Trelleborgs Hamn AB tillsammans med ”Lubecker Hafen”, ”Lubeck Port Authority” och ”TT-Line”, beviljats medfinansiering ur EU-kommissionens fond för ett sammanlänkat Europa, Connecting Europe Facility (CEF) och prioritetsområdet ”Motorway Of The Sea” (MoS). I detta projekt agerar Trelleborgs Hamn koordinator då vi är den part med högst investering i projektet.

Projektets huvudsakliga fokus är att förbättra och utveckla transportkorridoren där aktiviteterna är en del i det långsiktiga digitala- och miljöarbete som Trelleborgs Hamn kontinuerligt arbetar med.

Följande aktiviteter ingår i projektet för Trelleborgs Hamn ABs räkning:

  • Optimering och anpassning av sidoramp i färjeläge 10 för att kunna öka kapaciteten för de nya LNG-hybriderna Green Ships från TT-Line.
  • Optimering och anpassning av sidoramp i färjeläge 13 för att kunna öka kapaciteten för de nya LNG-hybriderna Green Ships från TT-Line.
  • Effektivisera trailerhanteringen för såväl Trelleborgs Hamn som för dess kunder.
  • Installation av nya kameror och mätutrustning för att förbättra trafikflödena i Trelleborgs Hamn och kunna mäta mängden färskvatten, svart- och gråvatten, elanslutning, felsökning, med mera, på ett effektivare sätt.

Projektet sträcker sig mellan den 1 januari 2021 till den 31 december 2024.

 

Green FIT 2025

Trelleborgs Hamn ABs projekt ”Green FIT 2025” var ett av sex projekt som beviljades medfinansiering ur EU-kommissionens fond för ett sammanlänkat Europa, Connecting Europe Facility (CEF).

Projektet går under arbetsnamnet ”Green FIT 2025” (Clean and efficient multimodal hub in Port of Trelleborg). ”Green Fit 2025” syftar till att fortsätta den utbyggnad och hamnflytt som påbörjades 2012 till sydost.

Följande aktiviteter ingår i projektet:

  • Byggandet av färjeläge 11 och 12 ─ två nya 250 meter långa färjelägen för framtidens RoRo-trafik, inklusive tre ramper och åtta hektar uppställningsytor.
  • Två st 120 meter höga vindkraftverk för hamnens energibehov (elanslutning av fartyg) samt Trelleborgs kommuns vätgassatsning.
  • Reningsverk för mottagning av fartygens svart- och gråvatten.
  • Spårförlängning och evakueringsväg ─ spårförlängning av den intermodala terminalen för att kunna öka den intermodala trafiken i direkt anslutning till evakueringsvägen.

Projektet sträcker sig mellan den 1 januari 2021 till den 31 december 2024.

REDII Ports

Trelleborgs Hamn kommer att genomföra en studie om det framtida kapacitetsbehovet för laddningsstationer för lastbilar i Trelleborgs Hamn, med tanke på investeringarna och utvecklingsplanerna som nu genomförs för relevanta tillverkare samt hur den enskilde åkarens framtidsplaner ser ut för att ersätta nuvarande lastbilsflotta genom att köra på gröna bränslealternativ. Baserat på en uppsättning indikatorer och marknadsfaktorer, kommer en modell att realiseras för att uppskatta laddningsbehovet och den infrastruktur som behövs i hamnarna. Detta kommer att konkretiseras till ett planeringsverktyg med öppen källkod som alla hamnar kan använda för att möta kraven i exempelvis Fit-for-55-paketet. Verktyget kommer också omvänt kunna förutsäga scope 3-utsläppsminskningar som kan uppnås genom en viss mängd grön laddning, vilket hjälper hamnar att skapa och nå verklighetsförankrade mål.

Projektet har fått EU-medel från fonden Interreg North Sea Programme.

Projektet sträcker sig mellan den 20 september 2022 till den 20 september 2025.