Avslutade

MoS Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland Services

Vi är fyra partners som fått ett gemensam projekt i Connecting Europe Facility (CEF) prioritetsområde Motorway of the Sea (MoS) godkänt 2015. Koordinator för projektet är Swinoujscie Hamn,  som är den partner som har störst investering i projektet. Den andra polska partnern Unity Line Limited har aktiviteter i projektet men de söker inte bidrag för dessa. Investeringarna för Trelleborgs Hamn AB och Trelleborgs Kommun på den svenska sidan är betydligt lägre.

I Swinoujscie hamn kommer man bland annat att anpassa två färjelägen till ett som kan ta emot längre och större färjor, man kommer att bygga en ny intermodal terminal samt göra nya uppställningsytor för att få en bättre logistik i hamnen.

Trelleborgs Hamn  kommer att göra klart sista delen av elanslutningen i färjeläge 5 och får också bidrag för flera studier, projekteringar och utredningar för åtgärder till vidare utveckling och flytt av Trelleborgs Hamn inom och utanför hamnområdet. Trelleborgs kommun  har liksom Trelleborgs Hamn tagit med åtgärder för vidare utveckling och flytt av Trelleborgs Hamn inom och utom hamnområdet, Truck och Logistikcentra på 9E, Infart från öster, planprogram ringled, E6/E22 – Rv9.

Projektet sträcker sig mellan den 1 januari 2014 till den 30 juni 2023.

LARS - avslutad 2022

Inom ramen för det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T), fanns möjlighet att via fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) ansöka om medfinansiering för bl a byggande av transportinfrastruktur. Trelleborgs Hamns ansökan ”LARS” var en av tre svenska projekt som beviljades medel i EU-kommissionens utlysning ”2017 CEF Transport Blending Call”.

Projektet som har arbetsnamnet LARS – Long Term Achievements Ready for a Sustainable Core Port in Trelleborg, har beviljats bidrag till fortsatt utbyggnad och flytt av hamnen sydost för de aktiviteter som är planerade att utföras till och med 2021.

Följande aktiviteter ingår i projektet:

1) Landutfyllnad av ytor i östra delen av hamnen

2) Byggnation av FL 13 och Läge 14

3) Utfyllnad och byggnation FL 7

4) Passage över järnväg från västra till den östliga nya delen av hamnen.

Projektet sträcker sig mellan den 1 augusti 2017 till den 30 juni 2022.

Real Time Ferries - avslutad 2020

Real Time Ferries är ett EU-projekt med syfte att ta fram ett gemensamt och enhetligt system för att dela information om avgångs- och ankomsttider för fartyg. De som registrerar sig i Real Time Ferries delar med sig av information till systemet men har även möjlighet att hämta information i realtid som man sedan använder för att förbättra servicen till sina kunder.

Trelleborgs Hamn deltar i projektet, tillsammans med Stena Line och Hogia, med målsättningen att använda informationen för att möjliggöra föravisering av hämtningar/lämningar av trailers. Information om en fartygsankomst från rederiet knyts ihop med en enhetsbokning i Trelleborgs Hamn och görs tillgänglig för åkeriet. Åkeriet kompletterar informationen via ett webbgränssnitt med chaufförens namn och dragbilens registreringsnummer och skickar tillbaka det till Trelleborgs Hamn. Samtidigt skapas en arbetsorder att hämta enheten som skickas ut till chaufförens mobiltelefon via en app. När enheten är lossad i hamnen kan chauffören komma in i hamnen via en QR-kod.

22 partners (exempelvis THAB, Sjöfartsverket, Stena Line, Rostock Port, Skånetrafiken).

Lead partner är Universitet i Rostock.

Projektet pågår mellan 25 maj 2017 – 31 december 2020 (3 år).

Mer information om projektet finns att läsa här www.realtimeferries.eu                    

                                             
  

Clusters - avslutad 2020

Projektet syftar till att utveckla hållbara och multimodala transportaktiviteter i ScanMed-korridoren. Fokus ligger på att ha en sammanhängande transportkedja med diverse transportföretag.
Trelleborgs Hamn bidrar med kunskap och erfarenhet som en del i transportkedjan.
 
29 partners, bl a THAB, Heathrow Airport och Procter & Gamble. Lead partner är PTV Planung Transport Verkehr AG

Projektet pågår mellan augusti 2017 – juli 2020 (3 år)

Mer information om projektet www.clusters20.eu


Clusters 2.0 project has received funding from the
European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement No 723265

 

Vinnova - Miljöstyrande avgifter och incitament för hamnar - avslutad 2019

Syftet med projektet är att utifrån en tvärvetenskaplig ansats undersöka hur differentierade miljöavgifter och incitament i hamnar kan minska miljöpåverkan från de olika trafikslag som trafikerar hamnarna. Projektets huvudfokus ligger på lokal nivå för att förbättra luftkvaliteten i hamnstaden, men även klimatpåverkan ingår. Det långsiktiga målet med arbetet är att verka för en övergång till miljöeffektivare trafikslag, fordon, fartyg, tekniker och alternativa bränslen, vilket är en ytterst viktig uppgift för att nå våra miljö och klimatmål för transporter. Således syftar projektet på de nationella transportpolitiska hänsynsmål, särskilt det övergripande generationsmålet för miljö, att miljökvalitetsmålen uppnås och bidrar till en ökad hälsa.

Arbetet ska slutligen mynna ut i beräkningar av förväntad påverkan på emissioner till luft, trängsel och energianvändning vid införandet av miljödifferentierade avgifter och incitament.

Trelleborgs Hamn är med som projektpartner i rollen som ”en stor hamn i en liten stad” där vi delger projektet våra synpunkter och reflektioner.

Projekt partners: Bl a Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Trelleborgs Hamn, Stockholms hamnar och Göteborgs Hamn.

Projekttid december 2016 – november 2018 (2 år)

Läs mer om projektet och slutrapporten här 

Tentacle - avslutad 2019

Region Skåne samarbetar i detta projekt med andra regioner, myndigheter och näringsliv i Östersjöregionen för att utveckla effektiva och miljövänliga godstransporter. En viktig utgångspunkt är att knyta an till det av EU utpekade huvudnätet för transporter, TEN-T.

Syftet med projektet är att tydliggöra hur Skåne kan dra nytta av de europeiska satsningarna och medverka till genomförandet. Region Skåne fokuserar i detta projekt på det gränsöverskridande transportutbytet mellan Skåne och Polen.

Trelleborgs Hamn stödjer Region Skåne i projektet.

Aktörer: Regioner, nationella myndigheter, forskningsinstitutioner, innovationsplattformar och näringsliv i länderna runt södra Östersjön. Region Blekinge är huvudansvarig.

Projektet pågår under åren 2016 – 2019

Mer information om projektet hittar du på TENTacles hemsida

       

Scandria II - avslutad 2019

Skåne ingår i transportkorridoren Skandinavien-Medelhavet, en av de korridorer som av EU och dess medlemsländer pekats ut som de allra viktigaste för Europa.

I detta projekt samverkar svenska, danska, tyska, finska och norska aktörer för att öka användningen av alternativa bränslen inom transportsektorn, att effektivisera och miljöanpassa godstransporterna genom regionen och att underlätta gränsöverskridande resor med kollektivtrafik.

Trelleborgs Hamn stödjer Region Skåne i projektet.

Projekt partners: 19 associated partners från Tyskland och Norden, varav vi är en.

Projektet pågår mellan maj 2016 – april 2019 (3 år)

Program: Interreg Östersjöregionen

Webb: Scandria-corridor.eu

MOS SWEDEN-POLAND SUSTAINABLE SEA-HINTERLAND SERVICES III - avslutad 2019

Vi är tre partners, Trelleborgs Hamn AB (koordinator), Port of Szczecin Swinoujscie och TT-Line AB, som fått ett gemensamt projekt i Connecting Europe Facility (CEF) prioritetsområde Motorway of the Sea (MoS) godkänt 2017. 

Projektet syftar till att öka effektiviteten och förbättra integrationen i korridorerna Scandinavian-Mediterranean och Baltic Adriatic Corridor, öka samarbetet mellan parterna i korridorerna och skapa en ökad möjlighet till fortsatt tillväxt i Polen inte minst när det gäller den intermodala trafiken samt att förbättra anslutningarna mellan hamnarna och inlandet.

Aktiviteterna i projektet är en del i utvecklingen av Trelleborgs Hamns flytt, som behövs för att möta de ökade volymerna i trafiken under utbyggnaden.

Projektet består av följande aktiviteter:
1) ett nytt incheckningsområde och uppställningsytor i Trelleborgs Hamn
2) en tåg-gate/besiktningsanläggning för tågvagnar för att få bättre kontroll på godset och tågvagnarna som passerar in och ut ur hamnen
3) landfyllnad för uppställningsytor
4) nytt incheckningssystem för TT-Line i Trelleborgs Hamn
5) en pilotaktivitet som omfattar PNDS, ett navigeringssystem, i hamnen i Swinoujscie

Projektet sträcker sig i tre år, mellan den 7 februari 2017 till den 31 december 2019.

Vindkraftsprojekt - avslutad 2016

Projektet gäller test, utvärdering och demonstration i Trelleborgs Hamn av en ny typ av vertikalt vindkraftverk med tillhörande ställverk. Vid ett lyckat utfall skall vindkraftverk av denna typ, i samspel med andra energikällor genom ett smart styrsystem, delvis kunna ersätta dagens fossilberoende energianvändning för hamnens behov av el för olika stödsystem, landel och avfallshantering. Projektet är en fullskaledemonstration med sex verk som behövs för el till ett reningsverk i hamnen som renar dagvatten från hamnen och Trelleborgs stad samt för hamnens elförsörjning i stort. Det ger möjlighet att bedöma och utveckla verken och styrsystemet som en fungerande fossiloberoende smart energilösning för stödsystem i svenska hamnar.  Projektet genomförs av Trelleborgs Hamn, Energimyndigheten och Trelleco Energy.
Projekttid juli 2014 – juni 2016.

 

SUSTAINABLE TRELLEBORG-SWINOUJSCIE MOS SERVICES - avslutad 2015

Vi får i projektet bidrag för infrastrukturinvesteringar och har i ansökan sökt stöd för resterande delar av vågbrytare och muddring, elanslutning, dagvatten, kombiterminal (inklusive dagvatten) och ny check in som även delfinansieras i Green Bridge-projektet. Nya aktiviteter som ligger enbart i nya ansökan är en utökad kombiterminal, gate out, trafikledningssystem, en ny reachstacker, uppgradering Hogia, fiberkabel samt integration med Unity Line. Trafikverket kommer i projektet att få stöd för muddring av farleden. Från polsk sida gör man studier för att förbereda eventuell bunkring av LNG till Unity Lines färjor samt förbereda ett nytt IT-system. Partners i projektet är Trelleborgs Hamn AB, Trafikverket, Port of Szczecin Świnoujście och Swinoujscie Ferry Terminal och projektet pågår till den 31 december 2015.

sw_tentea_beneficiaries_logo3

SWEETRIGA - avslutad 2015

Projekttid 1 oktober 2012 – 30 september 2015, partners i projektet är TX Logistik AB (koordinator), Trelleborgs Hamn AB, TX Logistik (DE).

Projektet handlar om att flytta över trafik från väg till järnväg, sjöfart eller en kombination av båda. I projektet tittar man på att ansluta tåg från Stockholm, via Trelleborg och sedan fortsätta vidare ner till någon av våra fyra partnerhamnar. Trafikomställningen måste tydligt registreras och bidraget är 2 EUR/500 ton km. Beviljat EU-bidrag totalt för projektet cirka 14,5 miljoner SEK. Vi har möjlighet att få max 2,5 MSEK.

EU_logo 

Marco Polo

SWIFTLY GREEN - avslutad 2015

Swiftly Green syftar till att skapa förutsättningar för hållbara transporter och gröna logistiklösningar i de 10 särskilt utpekade transportkorridorer tvärs igenom Europa som ska utvecklas de kommande åren.

Koordinator i projektet är Closer och Lindholmen Science Park och det är ett konsortium med 13 partners från sex länder som tillsammans driver detta projekt.

SWIFTLY Green kommer att bygga sitt arbete på korridoren mellan Helsingfors och Valletta som går under benämningen Scandinavian-Mediterranean Corridor. Man kommer också att utgå från det arbete som redan gjorts och görs i andra projekt.

Resultatet ska bli en verktygslåda att sätta i händerna på de korridorchefer som senare ska utses för var och en av de 10 korridorerna. Verktygslådan kommer att innehålla riktlinjer och konkreta exempel på hur man engagerar olika aktörer och hur man implementerar de bästa lösningarna. 

Att EU (TEN-T) har godkänt SWIFTLY Green ska ses som ett erkännande av det arbete som lagts ner under en rad år genom Logistikforum, Trafikverket, Sjöfartsverket och VINNOVA när det gäller att förvalta och utveckla konceptet gröna korridorer. Projektet pågår till utgången av 2015 och budgeten för projektet är 2,8 miljoner EUR, dvs cirka 25 miljoner SEK, varav 50 procent kommer från EU.

Svenska partners är Lindholmen Science Park AB där Closer ingår, Trafikverket, Trelleborgs Hamn och NTM.

Övriga europeiska partners är Trafikstyrelsen Danmark, Hamburg Port Marketing, Freie Hansestadt Bremen, Technische Universität Berlin, Tiroler Landesregierung, Brenner Basistunnel BBT SE, Interporto Bologna, Terminali Italia och Procter & Gamble.

Swiftly_greensw_tentea_beneficiaries_logo3

Läs mer på www.swiftlygreen.eu

MOS LNG IN BSP II - avslutad 2015

Föregångaren till MoS LNG in BSP II tillkom i samband med att beslutet om de nya SECA-reglerna antogs. Skälet för både det första och andra projektet är att säkerställa att det kommer att finnas tillgång till LNG för bunkring inom Östersjön så snart som möjligt efter att de nya SECA-reglerna införts från 2015.

I första projektet utarbetade man gemensamma regler för projektering och hantering av LNG för hamnarna i regionen.

Uppföljningsprojektet avser att utnyttja möjligheten att ”catch-up” med den grupp av hamnar som redan arbetar inom den första delen av projektet. I projektet har Trelleborgs Hamn som slutmål att nå en kunskapsnivå och projektering av läge som ska kunna möjliggöra bunkring av LNG, projektet pågår till den 31 december 2015.

LNGsw_tentea_beneficiaries_logo3

 

 

 

 

Mer information hittar ni på www.lnginbalticseaports.com

Green EFFORTS - avslutad 2014

Green EFFORTS-projektet har som primärt mål att reducera energikonsumtionen och förbättra energimixen så att den blir renare samt att utveckla standardiserade kontrollsystem med beräkningsmodeller. Simuleringsmodeller kommer att arbetas fram för att följa processerna och för att få en detaljerad bild av energikonsumtionen. Projektet kommer även att ta fram en implementeringsstrategi tillsammans med utbildnings- och motivationsprogram för att öka medvetenheten av energiförbrukningen och dess konsekvenser på miljö och ekonomi. Green EFFORTS kommer att baseras på det material som togs fram av universiteten i ett EU baserat projekt som färdigställdes 2009, som hette Effective Operation i Ports. Trelleborgs hamn är glada över att ha blivit utvalda att delta i projektet tillsammans med partners med dokumenterad kunskap i olika frågor rörande miljö. Vi ser också att det är ett komplement till projekt vi ansvarar för – CleanShip och även i vårt arbete med att sänka energiförbrukningen. Deltagandet befäster hamnens position som Östersjöns klimatsmartaste hamn. Konkret så innebär detta förutom att vi får hjälp att hantera miljöfrågor att vi också får bidrag för något som vi skulle genomfört oavsett enligt vår miljöplan. Green EFFORTS-projektet finansieras av EU och startade den 1 januari 2012 och pågår i 30 månader till den 30 juni 2013 och finansieras med 2.199.994 EUR (ca 20 miljoner SEK). THAB:s budget i projektet är 224.400 EUR av vilket vi får 50% i bidrag 126.000.

I projektet ingick:

  • Jacobs University Bremen, Project coordinator, Tyskland
  • Fraunhofer Center for Maritime Logistics and Services, Tyskland
  • Trelleborgs Hamn AB, Sverige
  • Erasmus University Rotterdam, Nederländerna
  • Siemens AG Energy Sector, Tyskland
  • Hamburg Port Training Institute GmBh, Tyskland
  • IHS Global Insight, Frankrike
  • Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmBh, Tyskland

Mer information hittar ni på http://www.green-efforts.eu/

GREEN EFFORTS_Logo RZ    EU-flagga med text ... no 285687

MoS Green Bridge - avslutad 2014

Den 28 mars 2012 togs beslut av TEN-T EA att projektet ”Green Bridge on Nordic Corridor” (en grön bro över den nordiska korridoren) valts ut för finansiering inom den fleråriga ansökningsomgången för TEN-T 2011. Projektet omfattar tre hamnstäder i Östersjön: Trelleborg i Sverige och Lübeck och Rostock i Tyskland. Genom denna åtgärd som samfinansieras av EU ska färjeförbindelserna i området bli miljöeffektivare, infrastrukturen i hamnarna anpassas och trafik flyttas från vägnätet.

Projektet kommer att stödja installationen av utrustning för avgasrening (gastvättare och katalysator) på två fartyg som kör från de deltagande hamnarna. Fartygen kommer därför att behöva göras längre och hamninfrastrukturen (kajplatserna) kommer också att behöva anpassas.

Dessutom kommer projektet att stödja installationen av ett elförsörjningsnät till lands i Trelleborg och Lübeck så att fartyg i hamnarna kan få el direkt från ledningsnätet istället för från sina hjälpmotorer.

Projektet, som ska ledas av Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet, kommer att bidra till genomförandet av det prioriterade TEN-T-projektet nr 21 (sjömotorvägar) och beräknas vara slutfört i slutet av 2014.

en_tentea_beneficiaries_logo3

CleanSHIP - avslutad 2013

Den 2-3 september 2013 hölls slutkonferensen för EU-projektet CLEANSHIP, där Trelleborgs Hamn AB varit Lead Partner. Projektet pågick 3,5 år och resulterade i flera handfasta tekniska och administrativa lösningar för ett renare Östersjön. Vi fokuserade på utformandet av ett miljöindex för Östersjö­hamnar, ett system för miljödifferentierade hamnavgifter, tekniska lösningar och infrastruktur till alternativa fartygsbränslen, elanslutning av förtöjda fartyg samt mottagnings­anläggningar för avloppsvatten från fartyg. Vår förhoppning är att CLEANSHIP-rapporten, som innehåller våra rekommendationer kring en grönare sjöfart, grönare hamnar och hamnstäder, kommer att respekteras och att våra resultat kommer att utnyttjas och spridas till alla intressenter kring Östersjön. Projektets resultat och rekommendationer finns på  http://www.clean-baltic-sea-shipping.eu/

CleanShip Baltic Sea Region

MoS Königslinien - avslutad 2012

Den 28 oktober 2009 togs beslut om finansiellt stöd (10.200.000 Euro) till projektet ”Sjömotorväg – högkvalitetsjärnväg och intermodal nordisk korridor Konigslinie”. Den totala investeringen var på 50.349.000 Euro fördelat på projektdeltagarna Fährhafen Sassnitz  GmbH, Scandlines AB, Scandlines Deutschland GmbH samt Trelleborgs Hamn AB som är projektsamordnare.

Startdatum för projektet var den 1 januari 2008 och slutdatum den 31 december 2013. Huvudmålet med projektet ”Sjömotorväg – högkvalitetsjärnväg och intermodal nordisk korridor Konigslinie” är att uppgradera den existerande järnvägsfärjeförbindelsen mellan Trelleborg (Sverige) och Sassnitz (Tyskland), i syfte att framför allt öka andelen järnvägs- och intermodala transporter i den svensk-tyska korridoren samt i korridoren Skandinavien–Centraleuropa–Italien.

en_tentea_beneficiaries_logo3

NIB - spillvattenmottagning - avslutad 2012

Som ett led i att bli Östersjöns klimatsmartaste hamn har Trelleborgs Hamn AB investerat i spillvattenmottagning för ”grå- och svartvatten” i samtliga befintliga färjeläge som är i drift. I samband med detta fick vi godkänt en bidragsansökan från Nordiska Investerings Banken (NIB) till investering i mottagningsanläggningar.

NIB

Vision 2005 - avslutad 2009

Ett av hamnens första EU-projekt var ett TEN-T-projekt som vi drev själva och i linje med vår Vision 2005. Ett nytt spårbundet färjeläge stod klart vid halvårsskiftet 2007. En modernisering av check-in- och check-ut-områdena färdigställdes under våren 2007. Det nya logistikcentret kom på plats och den första fasen i den nya kombiterminalen likaså. Totalt kommer Trelleborgs Hamn inom några år att disponera 10 RoRo lägen för hantering av såväl landsvägs– som järnvägsfordon. Genom denna utbyggnad möjliggörs en femtioprocentig trafiktillväxt. Ombyggnaden i denna etapp blev klar år 2009 och kostade ca 450 miljoner kronor och därmed den största investeringen i hamnens historia. Bakgrunden till projektet är att Trelleborgs Hamn tror på en kraftig ökning av transporterna i södra Östersjö-området under de närmaste åren som följd av ökat handelsutbyte och då inte minst med EU:s nya medlemsstater. Vi tror också att de framtida godsstråken mellan Skandinavien och övriga Europa nu håller på att ta form. Med genomförandet av ”Vision” 2005 står hamnen väl rustat för att möta den framtida transportefterfrågan.

en_tentea_beneficiaries_logo3

PORTKORT - avslutad 2006

Portkort-projektet var även det ett TEN-T projekt men med inriktning på IT och säkerhet. Projektet blev klart 2006 och bakgrunden med projektet var att vi behövde få en effektivare kontroll av enheterna som kom till hamnen. I projektet tog vi fram ett nytt lasthanteringssystem med truckdatorer och säkerhetsövervakning i form av vår första besiktningsanläggning.

en_tentea_beneficiaries_logo3