EU och bidragsprojekt

EU_logo

Trelleborgs Hamn – en utpekad corehamn i Europa

Mer än hälften av all svensk import och export går genom Sveriges corehamnar. Det gör corehamnarna till de viktigaste hamnarna för svenskt näringsliv. Trelleborgs Hamn är Sveriges största RoRo-hamn, ett faktum som gjort att EU utsett Trelleborgs Hamn som en så kallad corehamn. Sveriges fem corehamnar är Trelleborgs Hamn, Stockholms Hamnar, Göteborgs Hamn, Copenhagen Malmö Port (CMP) och Luleå Hamn. Därmed är de klassade som några av de strategiskt viktigaste hamnarna i Europa och spelar en central roll för utvecklingen av de europeiska transportkorridorerna och nätverken.

EU har tagit ut 83 hamnar i hela Europa som skall vara stommen i ett stomnätverk, ett ”Core Network” där Trelleborgs Hamn ingår. För att förenkla samarbetet och hålla ihop nätverket, har EU beslutat att bilda nio transportkorridorer och vi ingår i Scandinavian-Mediterranean Corridor som går från Finland vid ryska gränsen och ner genom Europa till Valletta i södra Italien. Korridoren är den längsta och största korridoren som innehåller 26 hamnar från 47 regioner i åtta länder.

Fördelen med att vara en corehamn och finnas med i en korridor, är att det är detta nätverk som kommer att prioriteras vid infrastruktursatsningar. Att vara en corehamn stärker Trelleborgs Hamns roll som hamn och det blir även tydligare då hamnens partnerhamnar i Travemünde, Rostock och Swinoujscie också är utvalda corehamnar, där de två förstnämnda även är med i samma korridor som Trelleborgs Hamn.

Sveriges corehamnar har gemensamt beställt en rapport från WSP för att belysa corehamnarnas roll ur ett regionalt, nationellt och europeiskt perspektiv. Rapporten finns i följande länk Corehamnar rapport slutversion 

Infrastrukturinvesteringar

Trelleborgs Hamn arbetar ständigt med att utveckla hamnen och har parallellt med infrastrukturinvesteringarna arbetat med att söka bidrag från Transportenheten (TEN-T) på EU sedan 2005. Hamnen har på detta sätt fått delfinansiering på sina investeringar vilket är viktigt eftersom hamnen betalar samtliga investeringar med egna och/eller lånade medel. Trelleborgs Hamn är för närvarande engagerad i flera EU-projekt och har fått flera ansökningar godkända vilket bland annat beror på att Trelleborgs Hamn är en viktig del av Europas transportkorridorer. 

De investeringar vi fått godkända bidrag till är: Logistikcentrat, kombiterminalen på öster som kan ta 2 x 750 m långa tåg, färjeläge 9, besiktningsanläggning, truckdatorer, lasthanteringssystem, ombyggnad av färjeläge 8 inklusive spåranslutning, uppställningsytor, elanslutning, spillvattenmottagning, dagvattenrening, del av muddring och vågbrytare, färjeläge 10 som kan ta 240 m långa fartyg, tillfartsväg ovanför järnvägsspåren, planering för rivning och ny design av Mittelbron, landutjämning i den östra delen av hamnen, byggandet av kaj och ramper i färjeläge 13 och 14 inklusive muddring samt rivningsarbeten av befintliga järnvägsspår, asfaltering och markutjämning i färjeläge 7. 

Vidare har Trelleborgs Hamn erhållit finansieringsstöd i flertalet innovationsprojekt för att främja den tekniska utvecklingen inom transportindustrin i Europa.