EU, Corehamn

Svenska hamnars betydelse för landet

En stor del av den svenska ekonomin är beroende av export och import av gods och passagerare genom hamnarna. Värdet av gods- och passagerarflöden genom de svenska hamnarna kan uppskattas till mer än 1 000 miljarder kronor.

Sjöfarten är mycket betydelsefull för våra gränsöverskridande transporter men trots att en stor andel av Sveriges import och export (cirka 90 procent) sker med fartyg, svarar sjöfarten endast för 10 procent av Sveriges koldioxidutsläpp.

Uppgifterna är hämtade från HUI Researchs rapport ”Sveriges hamnar – porten till Sverige”.

Mer information finns i rapporten Svensk Hamnrapport v7 (2)

Trelleborgs Hamn – en utpekad corehamn i Europa

ten-t-corridor-map-2013EU har tagit ut 83 hamnar i hela Europa som skall vara stommen i ett stomnätverk, ett ”Core Network” där Trelleborgs Hamn ingår. För att förenkla samarbetet och hålla ihop nätverket, har EU beslutat att bilda nio transportkorridorer och vi ingår i Scandinavian Mediterranean Corridor som går från Finland vid ryska gränsen och ner genom Europa till Valletta i södra Italien. Korridoren är den längsta och största korridoren som innehåller 26 hamnar från 47 regioner i åtta länder.

Fördelen med att vara en corehamn och finnas med i en korridor, är att det är detta nätverk som kommer att prioriteras vid infrastruktursatsningar i framtiden. Detta är viktigt för Trelleborgs Hamn men även för Trelleborgs kommun. Att vara en corehamn stärker Trelleborgs Hamns roll som hamn och det blir även tydligare då hamnens partnerhamnar i Travemünde, Rostock och Swinoujscie också är utvalda corehamnar där de två förstnämnda även är med i samma korridor som Trelleborgs Hamn.

Sveriges fem utpekade corehamnar; Trelleborg, Malmö/Köpenhamn, Göteborg, Stockholm och Luleå, har gemensamt beställt en rapport från WSP för att belysa corehamnarnas roll ur ett regionalt, nationellt och europeiskt perspektiv. Rapporten finns i följande länk Corehamnar rapport slutversion och sträckningen på EU:s nio transportkorridorer ser du här ten-t-corridor-map-2013.