Miljöprogram

Hamnens miljöprogram omfattar följande övergripande mål.

 

Effektiv hamnlogistik – för mindre utsläpp och buller

Negativ miljöpåverkan såsom utsläpp till luft och vatten, buller samt klimatpåverkan ska minimeras genom en hög servicenivå och rationell hamnlogistik.

Genom effektivare lossning och lastning kan färjornas liggetid kortas. Även lastbilarnas tomgångskörning kan reduceras, vilket minskar utsläppen i hamnområdet. Utbyggnaden av nya färjelägen i sydost syftar bland annat till att rationalisera godshanteringen ytterligare så att fartygens liggetider kan minskas.Hamninlopp 030

2014 färdigställdes det nya färjeläge 10 med tillhörande uppställningsytor och ramper – ett stort steg i utvecklingen mot effektivare lastnings-/lossningsverksamhet och en påbörjad utflyttning av färjeverksamheten. Färjeläge 10 togs i bruk 2015 och det inre färjeläget 2W kunde därmed stängas för permanent drift.

Byggnationen av kombiterminal syd avslutades under 2014. Utbyggnaden innebar en mer koncentrerad kombiterminalsverksamhet, vilket minskar körsträckorna med arbetsfordon samt reducerar bullret för intilliggande fastigheter.

Vi arbetar långsiktigt för att öka andelen kombienheter som går via järnväg, vilket bidrar till minskade utsläpp även regionalt och nationellt.

God miljöprestanda – hos fordon och övrig utrustning

Hamnen förnyar ständigt sina fordon och övrig utrustning så att dess miljöprestanda ligger i framkant av den tekniska utvecklingen.

Våra egna arbetsfordon ska hålla högsta möjliga miljöklass. De största maskinerna, terminaltraktorer och reachstackrar, svarar för 90 procent av utsläppen från hamnens fordonspark. Moderniseringen har snabbt gett resultat i form av lägre bränsleförbrukning och därmed minskade utsläpp. Varvtalsreglering och tomgångsspärr finns på samtliga dragfordon.

Koldioxidutsläppen från hamnens egna fordon relaterat till hanterad godsvolym har sjunkit stadigt sedan 2010.

Nära samarbete - med kunder och andra intressenter

I dialog med kunder och andra intressenter ska hamnen minska miljöpåverkan och därmed stärka sin konkurenskraft.

Landel
Elanslutning är ett område som kräver en nära dialog mellan hamnen och rederierna för att bli framgångsrikt. Landelanslutning av förtöjda fartyg skulle avsevärt minska utsläppen av luftförorenande ämnen från fartygen och vara betydelsefullt för den allmänna luftkvaliteten.

Landel 036Vi erbjuder rederikunderna landelanslutning vid samtliga färjelägen i reguljär drift. Stena Lines färjor M/S Skåne och M/V Mecklenburg Vorpommern mellan Trelleborg och Rostock är från 2017 anslutna till landel vid kajuppehåll som varar mer än två timmar. Även Unity Lines färja M/V Gryf, mellan Trelleborg och Swinoujscie, är förberedd för landelanslutning.

Svart- och gråvatten
För att bidra till minskning av övergödningen av Östersjön är målet att verka för att samtliga färjor ska lämna sitt avloppsvatten i hamn.

Hamnen kan idag ta emot färjornas svart- och gråvatten i samtliga färjelägen i reguljär drift via direkt inkoppling på spillvattennätet till kommunens avloppsreningsverk. Svart- och gråvatten har sedan flera år lämnats av Stena Lines fartyg i färjeläge 8 och 9.

Dagvatten
Genom omfattande investeringar i dagvattenanläggningar renas dagvattnet såväl från hamnens befintliga ytor som de nya ytor som skapats i och med östra utbyggnaden. De nya ytor som tillkommit genom utfyllnaderna har lagts på en nivå som är anpassad för förutsedd havsnivåhöjning.

Under 2014 togs tre nya sedimenteringsbassänger (om totalt 13 000 m3) och två fristående reningsanläggningar i bruk. Trelleborgs kommun och Trelleborgs Hamn har i samarbete investerat i dessa anläggningar, vilket innebär avsevärt förbättrad dagvattenavledning för östra Trelleborg och därmed minskad risk för översvämningar samtidigt som dagvattnet från ca 100 hektar av stadens ytor och 50 hektar av hamnens ytor renas. Reningseffekten bedöms ge 70-90% avskiljning av föroreningarna i dagvattnet.

Medarbetare med god miljökompetens

Personal 007Detta är ett kontinuerligt arbete som handlar om medvetenhet och kunskap. Bland annat har vi genomfört utbildningsprogrammet för sparsam körning som ett led i att ge ökad miljömedvetenhet, minska bränsleförbrukningen och ge säkrare och lungnare körning. Utbildningens fokus är på arbetsmaskiner, framför allt våra terminaltraktorer, som står för närmare 80% av den totala drivmedelsförbrukningen i hamnens egen verksamhet.

Resultatet var en minskning av ca 0,4 liter per timme. Baserat på 2000 körtimmar per år och 15 terminaltraktorer ger den en besparing på 12 600 liter per år. Hela effekten väntas inte bestå fullt ut, men tillsammans med övriga tekniska åtgärder bedöms det ge drivmedelsbesparing på 36 000 liter motsvarande 94 ton CO2 per år

Ett annat viktigt område är att alla berörda medarbetare är väl utbildade och informerade om hur man ska agera i olika nödlägen. Exempelvis hur saneringsutrustning ska användas och hur avstängningsanordningar för dagvatten ska hanteras.

Miljöanpassad verksamhet - ett ständigt pågående arbete

20140813 Nya hamnbilder från Pierre F 037Hamnen ska ständigt arbeta för att verksamheten miljöanpassas med avseende på energi, vatten, kemikalier och farligt avfall.

Energi
Energi- och naturresursanvändning är en betydande miljöaspekt och hamnen har påbörjat ett relativt omfattande projekt för ett effektivare resursnyttjande. Inom detta område finns tydliga besparingsmål uppsatta för de kommande åren.

Energiprojekt

Område  Beskrivning Besparing
Belysning Utbyte av armaturer, övergång till LED-ljus, belysningsstyrning vid kajer/planer  Minst 900 000 kWh per år motsvarande cirka 82 ton CO2 per år
Värme & Ventilation Moderninsering med värmeväxlare, värmepumpar, ventilation med återvinningssystem, timrar. Sänkta temperaturer bl a i lagerutrymmen. Fjärrvärme och biogas har ersatt naturgas för uppvärmning. Energieffektivisering, kalkyl görs för beräknat utfall av respektive åtgärder i de fall de inte kan mätas separat. Betydande minskning av CO2– utsläpp och bättre energimix, då fossilt bränsle för uppvärmning fasas ut.
Solenergi En navigationsfyr och ett navigationsmärke på västra pirhuvudet förses med energi från solen via tio solpaneler Förbättrad energimix
Laddinfrastruktur för elfordon  Sex laddpunkter för eldrivna fordon (externa) är installerade på THAB:s parkering mellan Hamngatan 9 och Centralstationen. Förbättrad energimix. 
Förbättrad laddinfrastruktur för elfordon, förnybart drivmedel.

 

Skydd av vatten och mark

Det finns väl fungerande rutiner för hur hamnen ska undvika utsläpp till vatten och mark och vad som måste göras om utsläpp skulle ske. Exempelvis kan samtliga dagvattenbrunnar på det nya utfyllda området stängas samtidigt genom en manöver vid risk för utsläpp. Därutöver finns två stycken så kallade akutplattor där eventuellt läckande enheter kan placeras. Ett flertal containrar med saneringsutrustning finns utplacerade inom hamnområdet. Samtlig berörd personal är väl utbildad i hur man ska agera i olika nödlägen.

I hamnen används förhållandevis små mängder kemikalier. Ansvarig personal arbetar aktivt med att välja bra produkter ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt.

Avfall och farligt avfall från hamnverksamheten och fartygen sorteras vid särskilda miljöstationer som har märkta kärl för respektive fraktion i syfte att främja sortering och uppnå maximal andel återvinning.