Dagvatten

Genom omfattande investeringar i dagvattenanläggningar renas dagvattnet såväl från hamnens befintliga ytor som de nya ytor som skapats i och med östra utbyggnaden. De nya ytor som tillkommit genom utfyllnaderna har lagts på en nivå som är anpassad för förutsedd havsnivåhöjning.

Under 2014 togs tre nya sedimenteringsbassänger (om totalt 13 100 m3) och två fristående reningsanläggningar i bruk. Trelleborgs kommun och Trelleborgs Hamn har i samarbete investerat i dessa anläggningar, vilket innebär avsevärt förbättrad dagvattenavledning för östra Trelleborg och därmed minskad risk för översvämningar samtidigt som dagvattnet från ca 100 hektar av stadens ytor och 50 hektar av hamnens ytor renas. Reningseffekten bedöms ge 70-90% avskiljning av föroreningarna i dagvattnet.

Dagvattenanläggningen invigdes 2014 av miljöminister Lena Ek.

Dagvattenanläggningen invigdes 2014 av miljöminister Lena Ek.