Andra projekt som vi stödjer

Vinnova - Miljöstyrande avgifter och incitament för hamnar

Syftet med projektet är att utifrån en tvärvetenskaplig ansats undersöka hur differentierade miljöavgifter och incitament i hamnar kan minska miljöpåverkan från de olika trafikslag som trafikerar hamnarna. Projektets huvudfokus ligger på lokal nivå för att förbättra luftkvaliteten i hamnstaden, men även klimatpåverkan ingår. Det långsiktiga målet med arbetet är att verka för en övergång till miljöeffektivare trafikslag, fordon, fartyg, tekniker och alternativa bränslen, vilket är en ytterst viktig uppgift för att nå våra miljö och klimatmål för transporter. Således syftar projektet på de nationella transportpolitiska hänsynsmål, särskilt det övergripande generationsmålet för miljö, att miljökvalitetsmålen uppnås och bidrar till en ökad hälsa.

Arbetet ska slutligen mynna ut i beräkningar av förväntad påverkan på emissioner till luft, trängsel och energianvändning vid införandet av miljödifferentierade avgifter och incitament.

Trelleborgs Hamn är med som projekt partner i rollen som ”en stor hamn i en liten stad” där vi delger projektet våra synpunkter och reflektioner.

Projekt partners: Bl a Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Trelleborgs Hamn, Stockholms hamnar och Göteborgs Hamn.

Projekttid december 2016 – november 2018 (2 år)

Tentacle

Region Skåne samarbetar i detta projekt med andra regioner, myndigheter och näringsliv i Östersjöregionen för att utveckla effektiva och miljövänliga godstransporter. En viktig utgångspunkt är att knyta an till det av EU utpekade huvudnätet för transporter, TEN-T.

Syftet med projektet är att tydliggöra hur Skåne kan dra nytta av de europeiska satsningarna och medverka till genomförandet. Region Skåne fokuserar i detta projekt på det gränsöverskridande transportutbytet mellan Skåne och Polen.

Trelleborgs Hamn stödjer Region Skåne i projektet.

Aktörer: Regioner, nationella myndigheter, forskningsinstitutioner, innovationsplattformar och näringsliv i länderna runt södra Östersjön. Region Blekinge är huvudansvarig.

Projektet pågår under åren 2016 – 2019

Mer information om projektet hittar du på TENTacles hemsida

       

Scandria II

Skåne ingår i transportkorridoren Skandinavien-Medelhavet, en av de korridorer som av EU och dess medlemsländer pekats ut som de allra viktigaste för Europa.

I detta projekt samverkar svenska, danska, tyska, finska och norska aktörer för att öka användningen av alternativa bränslen inom transportsektorn, att effektivisera och miljöanpassa godstransporterna genom regionen och att underlätta gränsöverskridande resor med kollektivtrafik.

Trelleborgs Hamn stödjer Region Skåne i projektet.

Projekt partners: 19 associated partners från Tyskland och Norden, varav vi är en.

Projektet pågår mellan maj 2016 – april 2019 (3 år)

Program: Interreg Östersjöregionen

Webb: Scandria-corridor.eu