Östersjöns klimatsmartaste hamn har miljön i fokus

Intervju med Birgitta Larsson Lindersköld, Miljö & Kvalitetschef i Trelleborgs Hamn AB, som bland annat berättar om hamnens hållbarhetsarbete, miljöeffekter, hamnflytt och framtidsplaner.


Trelleborgs Hamn, Skandinaviens största RoRo-hamn, har som uttalat mål att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn. Hur lever ni upp till det?

– Hamnen är miljöcertifierad sedan flera år tillbaka och arbetar systematiskt och engagerat för att minska de negativa miljöeffekterna av den egna verksamheten. Vi har identifierat våra mest miljöpåverkande aspekter och utifrån dem har vi tagit fram ett miljöprogram med aktiviteter och förbättringsmål. Dessa följs upp inom vår affärsplan för att säkerställa att det blir förbättrad miljöprestanda, säger Birgitta Larsson Lindersköld.

– Vi har även en indirekt miljöpåverkan som utgörs av väg- och färjetrafiken till och från hamnen. Därför är det betydelsefullt att även driva projekt som är inriktade på att underlätta och skapa förutsättningar för att utveckla en grönare och hållbarare verksamhet främst för våra kunder, men också andra intressenter, säger Birgitta.


Var ser du att ni nått störst miljöeffekter?
– I vår hamnverksamhet är det främst utsläpp till luft samt buller som är framträdande. På fordonssidan har vi varit väldigt framgångsrika och jobbat aktivt i nära samarbete med våra leverantörer för att få ner nivåerna för buller och utsläpp och använda bästa tillgängliga teknik. Kväveoxider från hamnens egna fordon har halverats de senaste tre åren och sedan 2010 har de minskat med 70 procent (per ton hanterat gods). Även partiklar har minskat och genom övergång till inblandning av HVO i drivmedlet det senaste året så har koldioxidutsläppen från hamnens fordon minskat med 25 procent. Till grund för det goda resultatet ligger vår fordonspolicy som hjälper oss att göra ett miljömedvetet och trafiksäkert fordonsval, säger Birgitta.

– Bullret i hamnen har minskat framförallt genom vår strategi att kontinuerligt byta till moderna maskiner av bästa tillgängliga miljöklass och på den intermodala terminalen har vi sedan tidigare ändrat arbetssätt. Vi har efterhand gått över till mer ljuddämpande beläggning på våra landramper. Inom områdena energi och naturresurser tycker jag att vi också nått långt. Vi har förnybar energi såväl vad gäller el som uppvärmning och vi är på god väg att bli fossilfria inom drivmedel, berättar Birgitta.

– Olycksrisker är ett annat område som man ofta glömmer bort men som kan ha stora miljöeffekter. Inom hamnområdet har vi endast haft en olycka med utsläpp av farligt gods de senaste decennierna samt begränsat med incidenter gällande spill från fartyg och fordon, säger Birgitta.


Vilka miljöfördelar innebär hamnens flytt och utbyggnad?
– Miljöfördelarna är många! Vi kommer att kunna ta emot större, effektivare och modernare fartyg med den senaste miljötekniken. Det kommer bli minskade utsläpp av kväve och svavel när fler moderna fartyg kommer att trafikera hamnen. Flytten kommer också att möjliggöra bättre intern hamnlogistik och mer koncentrerad hamnverksamhet och därmed minskade kväve- och koldioxidutsläpp, menar Birgitta.

– Flytten till de nya lägena görs också i syfte att korta tiden och öka säkerheten vid manövrering av fartygen inom hamnområdet vilket är av stor vikt för Skandinaviens största RoRo-hamn med cirka 30 ankomster och avgångar per dygn. När hamnverksamheten flyttas ut åt sydost kommer bullret att minska i de centrala delarna av Trelleborgs stad. Det blir en modern hamn där vi kan använda och tillämpa bästa tillgängliga miljöteknik för exempelvis förnybar energi, belysningsteknik, dagvatten- och avfallshantering, säger Birgitta.


Hur jobbar ni med FN:s Agenda 2030 och vad innebär det för Trelleborgs Hamn?
– Det är inte bara ”tjusiga färgglada ikoner” utan det går hand i hand med vårt eget miljöprogram. Trelleborgs Hamn arbetar sedan länge med hållbarhet för att bidra till genomförandet av såväl Sveriges nationella miljömål som till FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030. För Trelleborgs Hamn handlar det om att driva vår hamnverksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt och att ta hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i hela företagets verksamhet på alla nivåer. Vi har gjort en hållbarhetsredovisning där vi är transparenta och har identifierat de mål där vi har mest påverkan. I de olika avsnitten i hållbarhetsredovisningen framgår det hur Trelleborgs Hamn arbetar och bidrar till de globala målen. 11 av de 17 globala målen bedöms vara relevanta för vår verksamhet, säger Birgitta.
Läs mer om Trelleborgs Hamns hållbarhetsredovisning (sid 17-33) i Årsredovisning för 2019 här


Hur involverar ni personalen i Östersjöns klimatsmartaste hamn i miljöarbetet?
– Förutom att löpande informera om vårt miljö- och hållbarhetsarbete så handlar det om att skapa medvetenhet kring det dagliga arbetet, såsom körsätt och olycksrisker. Medarbetarna ute i produktionen är oftast först på plats om det händer något. Till exempel vid spill av drivmedel eller oljor är det viktigt att veta vad man ska göra först och hur man ska hantera saneringsutrustning och därmed förebygga utsläpp, säger Birgitta.

– Genom THAB Academy, Trelleborgs Hamns egen akademi, med chans att nå nya karriärvägar och som pågår under två års tid, får kursdeltagarna fördjupad kunskap om bl a hamnens miljö- och hållbarhetsfrågor samtidigt som de blir goda ambassadörer, menar Birgitta. Totalt 24 medarbetare går utbildningen just nu.


Vad händer framöver i Trelleborgs Hamn?
– Just nu bygger vi en solcellspark på 3 000 kvadratmeter som ska tillgodose minst en fjärdedel (500 000 kWh) av den nya hamnens energibehov. Vi avser dessutom att uppföra ett antal mindre vindkraftverk. Målet är att vind och sol tillsammans ska producera 50 procent av hamnens eget elbehov i den nya hamnen. En fortsatt ökning av andelen biodrivmedel (HVO100 för våra nyaste terminaltraktorer) under 2020 kommer att halvera de klimatpåverkande utsläppen från hamnens egen fordonspark. Den intermodala trafiken ökar också stadigt i Trelleborgs Hamn och vi arbetar aktivt för att öka det ytterligare. Intermodal trafik är det mest miljöanpassade transportsättet där man binder ihop de tre transportslagen sjö, väg och järnväg, säger Birgitta.

– 2021 blir det lag på att alla fartyg ska lämna allt svart- och gråvatten i hamnen och inte släppa ut det i havet vilket är mycket bra då vi därmed besparar Östersjön en stor mängd övergödande ämnen. Trelleborgs Hamn började ta emot spillvatten från färjor redan 2009 och sedan 2012 har kunderna erbjudits detta i samtliga färjelägen, berättar Birgitta.

– Vi ser också fram emot 2022 när TT-Lines nya miljövänliga fartyg ”Green Ship” är planerad att tas i drift. Det nya fartyget kommer ha stor positiv påverkan på miljön eftersom det kan drivas med LNG (flytande naturgas) vilket kommer att reducera utsläppen med mer än 50 procent samtidigt som hastigheten bibehålls, säger Birgitta.


Slutligen, vad är det roligaste med ditt jobb?
– Med en verksamhet med stor miljöpåverkan finns också en stor utvecklingspotential och jag tycker att det är roligt när man kan se konkreta resultat och att det verkligen leder till något positivt.  Det är också mycket positivt att hela företaget jobbar tillsammans i Östersjöns klimatsmartaste hamn och har en samsyn kring de gemensamma målen, tycker Birgitta.