Frisk luft i Trelleborg enligt ny luftrapport

Har du hört att ”den svarta röken från färjorna i hamnen förpestar luften i Trelleborg”? Nej, det stämmer inte. En färsk rapport som beskriver hamnens påverkan på luftkvaliteten i och omkring Trelleborg visar på att luftkvaliteten i Trelleborgs tätort är bra! I utredningen har utsläppsberäkningar och spridningsberäkningar gjorts för att tydliggöra vilka utsläppskällor som är betydelsefulla och hur halterna varierar inom kommunen. Analysen har gjorts för de tre olika luftföroreningarna* svaveldioxid, kvävedioxid och partiklar.

– Miljökonsekvensen av hamnens verksamhet är återkommande i olika sociala forum, framförallt utsläppen från färjorna som ligger i hamnen och lastbilstrafiken till och från hamnen. Vi kontaktade därför Skånes Luftförbund för att göra en ny fördjupad utredning om hamnens bidrag till utsläppen och påverkan på luftkvaliteten i och omkring Trelleborg, säger Jörgen Nilsson, vd i Trelleborgs Hamn. Den tidigare luftkvalitetsutredningen kändes inte aktuell längre då den gjordes för utredningsåret 2011.
– Trelleborgs Hamns verksamhet har en miljöpåverkan, det är oundvikligt när vi hanterar närmare 800 000 lastbilar per år, därför är det positivt att rapporten visar att kvävedioxidhalterna ligger långt under miljökvalitetsnormen**, säger Jörgen.

Resultatet av luftföroreningar
Utredningen visar på att Trelleborgs Hamn har en marginell påverkan på svaveldioxid- och partikelhalterna ur ett helhetsperspektiv. Hamnen har en påverkan på kvävedioxidhalterna i centrala Trelleborg, men halterna är måttliga jämfört med miljökvalitetsnormen och på landsbygden och i utkanten av staden är hamnens påverkan liten. Sammanfattningsvis är det väldigt glädjande att konstatera att luften är frisk i Trelleborg, då ”Frisk luft” är ett av Sveriges 16 nationella miljömål, där både Trelleborgs Hamn och Trelleborgs kommun bidrar till genomförandet av detta viktiga arbete.

Vedeldning har stor påverkan på partiklar
– Att resultatet visar på fin utveckling är ett bevis på att många parter har deltagit i miljöförbättrande åtgärder. När det gäller föroreningar av partiklar kan alla trelleborgare påverka betydligt mer än vad man kan tro, då småskalig uppvärmning såsom vedeldning står för en stor del, tillsammans med vägtrafik och jordbruk, säger Susanna Gustafsson, miljöingenjör och författare till rapporten som Skånes Luftförbund har tagit fram.

– Trots att trafiken i hamnen har ökat stadigt år från år visar mätningarna att luften har blivit ännu bättre i Trelleborg, det är en ganska intressant aspekt tycker jag. Det visar också att det arbete som vi har gjort tillsammans med våra kunder varit framgångsrikt, och det är ett arbete som vi alltid skall utveckla. En eventuell flytt av hamninfarten och en ringväg österut kommer att påverka luftkvaliteten positivt än mer för centrum av Trelleborg, säger Jörgen Nilsson.

Trelleborgs Hamn, med ambition att vara Östersjöns klimatsmartaste och effektivaste hamn, jobbar hela tiden med miljöförbättringar för att kunna bedriva en smart och hållbar verksamhet. Hamnen investerar i ny, modern teknik, utrustning och anläggningar som är direkt kopplade till förbättrad miljöprestanda. Exempel är en ny solcellspark, nya terminaltraktorer som drivs med HVO100, nya elfordon, förnybar el från närproducerad vindkraft etc.

Läs luftrapporten ”Trelleborgs Hamn – Luftkvalitet” här

Bild: Jörgen Nilsson, vd Trelleborgs Hamn AB och Susanna Gustafsson, Skånes Luftvårdsförbund, med luftrapporten.

* Luftföroreningar är gaser och partiklar i luften som har en negativ påverkan på människa och miljö. De vanligaste luftföroreningarna består av kväve- och svaveloxider, marknära ozon samt svävande partiklar av olika storlek, ålder och sammansättning. Ofta transporteras föroreningar över långa avstånd eller över gränser för att sedan deponeras till mark och vatten med nederbörden. Då kan luftföroreningarna bland annat orsaka försurning och övergödning.

** Miljökvalitetsnormen (MKN) är ett gränsvärde för en förorening. I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna för föroreningar i utomhusluft. Normerna bidrar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav i EU-direktiven 2008/50/EG och 2004/107/EG.