Fakta angående Hamnens utbyggnadsplaner

Hamngruppen och Söderslättspartiet försöker hindra en utveckling av THAB genom att föra ut information i Trelleborgs Allehanda samt genom personliga brev till politiker. Tyvärr använder de falsk information och nedan återfinns kommentarer om de felaktigheter som finns i deras information samt kommentarer till vissa andra påståenden. Kommentarerna nedan hänvisar till ett av deras brev ”Det är detta som väntar Dig och hela Trelleborg de närmaste 10 – 20 åren”.  

1. Varför skall trelleborgarna betala.  

”Varför ska vi som skattebetalare….”.

THABs kommentar: Det är ett riksdagsbeslut att hamnar är en regional angelägenhet och utvecklingen betalas därför inte av staten. Detta är inte specifikt för en utveckling av Trelleborgs Hamn. I slutändan är det kunderna till THAB som kommer att betala investeringen genom fasta och rörliga avgifter.

2. Har Du sett Hamnens kalkyl ?

”Ekonomiska långtidskalkyler är osäkra.” samt ”Hur går kalkylen ihop ?”

THABs kommentar:  Hamngruppen har framfört att det inte finns några kalkyler. THAB har i sitt material öppet presenterat förutsättningar till kalkyler, resultaträkning och likviditetsprognos fram till 2025. I kalkylen har THAB simulerat volymökningar baserat på historisk volymutveckling samt använt olika räntesatser för att belysa hur högre respektive lägre ränta påverkar företaget (en riskanalys). Att göra långsiktiga kalkyler är naturligtvis förenat med osäkra faktorer som konjunkturläget, ränteläget, det politiska klimatet, etc. THABs kalkyler visar att bolaget klarar av en investering på 417 milj. kr och ett lån på 335 milj. kr. Kalkylen går med andra ord ihop. Om THAB skulle får problem med oväntade volymnedgångar eller onormalt höga räntor i framtiden, så har bolaget en säkerhet i marken i västra hamnen. Marken, även kallad ”Sjöstaden”, uppgår till ca. 500 000 kvm och har ett bokfört värde i THABs balansräkning på ca 20 miljoner kronor. Enligt THABs uppskattning uppgår markens marknadsvärde till 1 000 kr/ kvm. THAB har alltså en ”reserv” i marken som uppgår till 480 miljoner kronor före skatt. Som information har externa bedömare sagt att värdet av marken kan vara 2 000 – 2 500 kr/kvm. Motsvarande värde i Malmö är ca. 3 000 kr/kvm.  ”Ett lån på två miljarder kronor….”. THABs kommentar:  THAB har begärt att få låna 335 milj. kr. och inte två miljarder. ”…med 5 % i ränta och 25 år avskrivning….”. THABs kommentar: Vågbrytarna som kräver den största investering har en avskrivningstid, enligt Svenska Kommunförbundet, på 50 år. ”…initialt kräver en resultatökning för hamnen på ca. 180 milj. kr”. THABs kommentar: (Vad menas med ”initialt”? Är det meningen att omsättningen ytterligare skall ökas? ) Hamngruppen har räknat på fel lånebelopp (2 miljarder) samt för kort avskrivningstid. Om räntan är 5 % och lånet 335 milj. kr är räntekostnaden 16,7 milj. kr/år och avskrivningarna 9 milj. kr/år, enligt gängse avskrivningsprinciper. ”idag tjänar hamnen 11 milj. kr efter finansnetto (3,8 mkr efter avskrivningar)”. THABs kommentar:  Resultat efter finansiella poster 2009 är 11,5 milj. kr och därefter har THAB gjort extra överavskrivningar (s.k. obeskattad reserv) för att på så sätt flytta fram skatten. Överavskrivningar är gjorda med 7,6 milj. kr och därefter kommer skatt om 1,3 milj. kr samt årets resultat om 2,5 milj.kr. THABs obeskattade reserver uppgår idag till 111 mkr och kan vid ett negativt resultat plockas fram för att resultatutjämna. ”Hamnen omsätter 190 mkr och vill investera för miljarder!”. THABs kommentarer: THAB skall investera för 417 milj. kr och prognosen om tre år är 220 mkr (ca.15 % ökning). Dagens omsättning täcker ökade kostnader i form av avskrivningar om 9 milj. kr och ökade räntekostnader på 16,7 milj. kr.  

3. Har vi en kompetent ägare ?

”Är det en kompetent ägare som vill investera ytterligare minst 1 – 2 miljarder kronor?

THABs kommentar:  För det första uppger man fel belopp och för det andra är ägarna folkvalda. Investeringen av nya vågbrytare och muddring uppgår till 417 miljoner kronor. Syftet med investeringen i etapp 1 är att anpassa hamnen så att vi kan bedriva sjöfart enligt Transportstyrelsens säkerhetsnormer samt ta emot större fartyg enligt marknadens krav. Detta kommer även att bidra till bättre miljö då det blir färre anlöp och lättare att manövrera i hamnen. Om vi inte anpassar oss efter marknadens krav riskerar vi förlora kunder till andra hamnar som kan tillgodose dessa. En konsekvens av detta blir att bolaget får svårt att betala nuvarande lån. Vi har i vårt material presenterat vad som måste göras i befintlig hamn om utbyggnaden ej realiseras, en investering på 370 miljoner kronor som inte uppfyller krav från Transportstyrelsen som dessutom kräver en ny miljökonsekvensbeskrivning (2-3 år).  Vad är alternativet för att inte förlora investerat kapital? Alternativet kan inte vara att Malmö hamn skall ta över godset och intäkterna och Trelleborgs invånare betalar de skulder som finns kvar.  

4. Priset för nya vägar ?

THABs kommentar:  Hamnen har till sina ägare presenterat det Hamngruppen efterfrågar.  

5. Finns det risk för höjd skatt ? 

 ”Kan hamnens satsning riskera Trelleborgs ekonomi och innebära höjd skatt ?”.

THABs kommentar:  Om hamnen fortsätter sin verksamhet kommer hamnens kunder att betala alla investeringar. Om hamnen läggs ner kommer kommunens invånare att betala de skulder som finns idag. Idag betalar hamnen sina räntor själva. Hamnen betalar dessutom stadens borgensåtagande om 0,2 %. Hamnen bidrar även med att kommunen får skatteintäkter som i förlängningen medför lägre skatt för medborgarna.  

 

6. Vad vet vi om 30 – 50 år ?

 ”Är det sant att hamnens perspektiv för investeringarna är 20 – 30 år ? Vad vet vi om värdet då ?”.

THABs kommentar:  THAB har aldrig nämnt ett tidsperspektiv förutom att nya vågbrytare måste placeras på ett sådant sätt att hamnen inte skall behöva förändra dem någonsin framöver. Vågbrytare har 100-tals års livslängd och kommer att skrivas av på 50 år.  

7. Är det kommunal verksamhet ? 

 ”Skall en kommun driva verksamhet som är miljöfarlig och riskfylld och konkurrera med privat verksamhet ?”

THABs kommentar: Hamnens verksamhet är inte riskfylld och den nya utvecklingen av hamnen är miljöanpassad. Hamnen fick beröm av Miljödomstolen för sitt miljöarbete och THAB ligger före andra hamnar i sitt miljötänk. Förstår inte argumentet om att THAB konkurrerar med privat verksamhet. Hamnar i Sverige brukar ägas av kommunen och i England är flera hamnar privatägda. Kommunen (ägarna) kan självklart fatta beslut om att sälja hamnen till en privat aktör men då har man också avsagt sig möjligheter till påverkan.  

 

8. Har kommunen fått utdelning ? 

THABs kommentar: Ägarna har tidigare inte frågat efter utdelning. Det finns ett beslut om att THAB skall betala 3,5 + 2,5 mkr i utdelning, (Samma belopp som ägarna krävt i utdelning). Det är också viktigt att notera att THAB betalar borgensavgift om ca. 871 tkr/år. Hamnen har även bekostat renovering av Hamngatan 9 samt Stationshuset.  

 

9. Regionalt hamnbolag ? 

 ”CMP driver framgångsrikt ett bolag. Varför inte utveckla till en regional satsning…..”

THABs kommentar:  THAB är också ett framgångsrikt företag som har 100 % mer trafik än Malmö. Vill verkligen Trelleborg överlämna all gods till Malmö hamn och förlora intäkter till staden?  Gods som går via Trelleborg medför intäkter till staden och sänker skatter för medborgarna.  Om det skulle vara en koncentration av trafiken borde det vara i Trelleborg och inte i Malmö. Diskussioner förs redan idag (på initiativ av THAB) med Ystad och CMP angående samarbete inom vissa frågor, som t.ex. miljö.  

10.Behövs fortsatt stöd ?

” Kan hamnen driva sin verksamhet utan löpande stöd från kommunen och skattebetalarna?”….”projektet går inte ihop…”

THABs kommentar:  Hamnen får inget stöd förutom att kommunen ställt upp som borgensman och hamnen betalar själv borgensavgiften. Då hamnen ägs av kommunen finns det ingen annan borgensman för de pengar som skall lånas. Att låna pengar har inget att göra med om ett projekt går ihop eller inte. Trelleborg 2010-05-19 Tommy Halén, VD, Trelleborgs Hamn AB