Utveckling av hamnen

Fortsatt utbyggnad av hamnen

Trelleborgs Hamn AB har genom Miljödomstolens beslut 2010-04-26 fått tillstånd till fortsatt utbyggnad av hamnen i Trelleborg  – den s.k. Vision 2010/2015.

Ansökan omfattar nya vågbrytare som kommer att mynna cirka 500 meter söder om de befintliga, muddring av farled samt fyra nya färjelägen med tillhörande uppmarschområden söder och sydost om det nuvarande färjeläge 9. Utbyggnaden skall ske etappvis. Den första etappen med nya vågbrytare beräknas påbörjas under hösten 2010.

Hamnens tillståndsansökan syftar i första hand till att flytta ut fartygstrafiken till och från dagens inre färjelägen, närmast Trelleborgs centrum, till nya färjelägen söder om de befintliga. En sådan omlokalisering av färjelägen har betydande fördelar ur miljösynpunkt, däribland för luftkvalitén i centrala Trelleborg. De utbyggnadsåtgärder som hamnen fått tillstånd att utföra är kopplade till åtaganden om att ta ett av de nuvarande inre färjelägena ur drift efterhand som ett nytt yttre färjeläge tas i drift.

Genom dessa och andra åtgärder som hamnen genomför i samarbete med färjerederierna väntas utsläppen av bland annat svavel från färjetrafiken kunna reduceras väsentligt under de kommande åren. När samtliga inre färjelägen tagits ur drift kommer delar av det tidigare hamnområdet att kunna frigöras för exempelvis stadsbebyggelse på ett attraktivt och centralt läge i Trelleborgs stad.

Trelleborgs Hamn AB

2010-04-26

Tommy Halén

VD