Svart- och gråvatten

För att bidra till minskning av övergödningen av Östersjön är målet att verka för att samtliga färjor ska lämna sitt avloppsvatten i hamn. 

Hamnen kan idag ta emot färjornas svart- och gråvatten i samtliga färjelägen i reguljär drift via direkt inkoppling på spillvattennätet till kommunens avloppsreningsverk. Svart- och gråvatten har sedan flera år lämnats av Stena Lines fartyg i färjeläge 8 och 9.

Spillvatten från RoRo-färjor 2008-2014

Diagrammet visar antal m3 som årligen lämnats (minskat antal turer 2013)