Luftkvalitet

Hamnverksamheten genererar utsläpp från fartyg och fordonstrafik. I samarbete med IVl har vi utfört egna mätningar av kvävedioxid och partiklar i luften sedan 2006 och av svaveldioxid sedan 2008. Från och med 2016 görs kontrollen av luftkvaliteten i samarbete med Trelleborgs kommun via ett gemensamt luftförbund.  

Aktuella mätvärden kan följas via http://trelleborgsluft.se

Uppmätt årsmedelvärde för kvävedioxider understiger miljökvalitetsnormen, men överskrider det svenska miljömålets precisering. Nivåerna har legat stabilt på i stort sett samma värden sedan mätningarna startade och inget tyder på att miljökvalitetsnormen kommer att överskridas. Under året överskreds heller inte normen för NO2 som dygns- eller timmedelvärde.

Partikelhalterna ligger under miljökvalitetsnormen, men överskrider det svenska miljömålets precisering. Miljökvalitetsnormen för PM10 överskreds inte heller på dygnsbasis.

Halterna av svaveldioxid har sjunkit märkbart sedan färjorna 2008 började använda lågsvavligt bränsle vid kaj och ligger idag långt under miljökvalitetsnormen och även under det svenska miljömålets precisering. Ytterligare en markant förbättring skedde under 2015, då krav på lågsvavligt bränsle (0,1%) infördes.

En kontinuerlig uppföljning är viktig för att se resultat av miljöåtgärder samt följa upp utvecklingen.

Luftkvalitetsmätningar (µg/m3 luft, årsmedelvärde i Trelleborgs Hamn, alla utsläppskällor)

   2017   2016 2015 2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 MKN  Svenska miljömålet 
Kväveoxider (NO2)  19 19 21 19  19 26 26 27 28 27 40 20
Svaveloxider (SO2)  3 2 1 3,5 3 3 4 3 3 1,5 20 5
Partiklar (PM10) 18 15 22 25 23 21 24 20 24 23 40 15