Hamnens fordon

038_ny stacker 20140813 Nya hamnbilder från Pierre F 010 IMG_4860_elbil 010_plog Nya maskiner 045 Nya bussen 001

Hamnen förnyar ständigt sina fordon och övrig utrustning så att dess miljöprestanda ligger i framkant av den tekniska utvecklingen.

Några viktiga förbättringar avseende fordonsparken

Område  Beskrivning
Färjehantering Varje år ersätts flera terminaltraktorer med nya enligt utbytesplan.
Intermodal trafik Ett modernt lok som kan köras både på räls och väg har införskaffats. Det ger klart förbättrad miljöprestanda i form av halverade utsläpp och reducerat buller. Flexibiliteten gällande underlag har förbättrat logistiken i hamnen. Loket är det första i sitt slag i Sverige.
Logistik Enligt policybeslut om att i möjligaste mån gå över till eltruckar har två äldre dieseltruckar ersatts av två eltruckar. Därutöver har truckparken förnyats med två 16-tonstruckar (diesel med partikelrening).
Passagerartransporter  En ny passagerabuss har tagits i bruk – Scania Citywide, miljöklass Euro 5. Den har försetts med extrautrustning som bl a innebär 100% partikelrening.
Kombihantering En ny reachstacker, FTMH, togs i drift under 2015 och även under 2017 har en reachstacker ersatts med en modern av märket SMV, vilket betyder fortsatt reducerade bullernivåer och minskade emissioner.
Fordonstvätt En modern anläggning för rening av tvättvatten har installerats. Reningen bygger på filterteknik med torv. Efter oljeavskiljare filtreras tvättvattnet genom ett substrat och tungmetaller absorberas i filtersubstratet. Genom biologiska processer renas den organiska fraktionen (oljor, vax, m m). Det renade tvättvattnet tas sedan omhand i efterföljande våtmark.

 

Drivmedelsförbrukning terminaltraktorer (liter/h)

2017 2016 2015  2014  2013 2012 2011 2010
9,5 9,1 9,53 9,62 9,41 9,85 10,9 12,3

 

Bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen för hamnens terminaltraktorer har genom ovanstående åtgärder minskat avsevärt. Koldioxidutsläppen från hamnens egna fordon relaterat till hanterad godsvolym har sjunkit stadigt sedan 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

En annan mycket positiv utveckling är att utsläppen av NOx för hamnens fordon har minskat med 2/3 under de senaste åren, vilket framgår av ovanstående diagram. Som jämförelse kan också nämnas att 2003 var de totala utsläppen av NOx från THAB:s fordonspark ca 30 ton, 2007 var de 11,7 ton och 2017 = 3 ton.