Buller

Dragbil 008När det gäller buller klarar hamnen idag de villkor som miljödomstolen fastställt under prövotiden för gällande miljötillstånd. Utflyttningen av de inre färjelägena tillsammans med flytt av kombiterminalen bedöms ge positiva effekter på bullernivåerna.

Buller från terminaltraktor (dBA)

 2013  2012  2010  2008
 103  103  105  107

Minskningen av bullret från hamnens arbetsfordon är resultatet av ett aktivt arbete såväl genom nära samarbete med leverantörer som genom egna åtgärder. Bullermätningarna är utförda i fält och i enlighet med normala driftsmässiga förhållanden. Jämfört med 2008 har ljudnivån från ”bästa” terminaltraktor sjunkit med 4 decibel, vilket är så mycket att ljudet från kombiterminalen beräknas sjunka med upp till 3 decibel för de beräkningspunkter där själva kombiterminalen utgör den dominerande ljudkällan. Det totala hamnbullret sänks med cirka 1 decibel för de fastigheteter på Järnvägsgatan som är belägna närmast kombiterminalen.

Trelleborgs Hamn har provisoriska bullervillkor och prövning av slutliga villkor kommer att ske under 2017.