Hamnens egen våtmark renar tvättvattnet

Trelleborgs Hamn med miljön i fokus har färdigställt en ny modern anläggning för rening av tvättvatten av hamnens fordon. Därmed klarar vi nu VA-bestämmelsernas utsläppskrav mer än väl och minimerar negativ miljöpåverkan.

Trelleborgs Hamn har en modern anläggning för rening av tvättvatten av hamnens fordon vilken installerades 2015. Reningen av tvättvattnet bygger på filterteknik med torv. Efter oljeavskiljare filtreras tvättvattnet genom ett tjockt lager på knappt en meter som huvudsakligen består av torv och som skyddas av ett lager halm. Tungmetaller såsom zink, koppar, bly och organiska föreningar som exempelvis polycykliska aromatiska kolväten/PAH avskiljs i torvfiltret. Genom biologiska processer reduceras även oljor, vax m m, så kallade organiska fraktioner, ytterligare. Det renade tvättvattnet tas sedan omhand i efterföljande våtmark och därefter rinner det ut i det kommunala spillvattennätet.

Trelleborgs Hamns Miljöchef Birgitta Larsson Lindersköld inspekterar anläggningen.

Trelleborgs Hamn har cirka 850 tvättar per år. Som ett led i att vara Östersjöns effektivaste och klimatsmartaste hamn tog hamnen eget initiativ för att förbättra miljöprestandan. Tack vare vår nya reningsanläggning har Trelleborgs Hamn AB nu en effektiv rening av tvättvattnet så att hamnen mer än väl klarar VA-bestämmelsernas utsläppskrav och minimerar negativ miljöpåverkan.